برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعیدملازهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقای شیر دلگان .طایفه ملازهی در پسکوه از اصیلترین ونامدارترین این قومند.ناشناخته و نادانسته راجع به این طایفه اینجور قضاوت نکن.آنچه که بعنوان غلام تو ... ١٣٩٨/٠٣/١١
|