سعید 🍒

سعید 🍒

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtay sachs١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ژنتیکی که موجب تباهی دستگاه عصبی مرکزی می شود که این تباهی تقریبا در ۶ ماهگی شروع و به کشیدگی نامناسب عضلات، نابینایی، ناشنوایی و تشنجات ... گزارش
5 | 0
huntington's disease١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ارثی که با تباهی دستگاه عصبی مرکزی و به دنبال آن مشکلات هماهنگی عضلانی، وخامت ذهنی، و تغییرات شخصیت همراه می شود. نشانه ها معمولا تا ۳۵ س ... گزارش
12 | 0
tay sachs disease١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧نوعی بیماری ژنتیکی که موجب تباهی دستگاه عصبی مرکزی می شود که این تباهی تقریبا در ۶ ماهگی شروع و به کشیدگی نامناسب عضلات، نابینایی، ناشنوایی و تشنجات ... گزارش
5 | 0
send my love to١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤پیام عشق و محبت کسی را به دیگری رساندنگزارش
5 | 1
not just yet١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤not now, but probably soonگزارش
7 | 0
it's early days١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٤تازه اولشه، جوجه را آخر پاییز می شمارندگزارش
0 | 2
get through to١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٢contact with sb by phoneگزارش
5 | 0
chill out١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢relaxگزارش
12 | 1
get into a state١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١Be/become anxious or upsetگزارش
12 | 0
without fail١٥:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١Alwaysگزارش
9 | 0
amusement park٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨theme parkگزارش
7 | 1
argentine٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧آرژانتینیگزارش
5 | 1
a pain١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧Annoyingگزارش
2 | 0
glutamate١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥انتقال دهنده عصبی درگیر در حافظه و یادگیریگزارش
9 | 0
sort of٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢١Kind ofگزارش
30 | 1
draw back١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٣١disadvantageگزارش
5 | 0
humid١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٣١Muggyگزارش
5 | 1
cyberchondriacs١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٣١شخصی که به صورت وسواس گونه، اینترنت را برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره نشانه های خیالی و یا واقعی بیماری جستجو می کند.گزارش
5 | 0
due to٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٩because of/as a result ofگزارش
16 | 1
technology diet٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢١معنی این کلمه اعتیاد به تکنولوژی نیست، بلکه نوعی رژیم رفتاری در جهت تغییر سبک زندگی برای کاهش اثرات منفی استفاده افراطی از تکنولوژی ( رایانه و اینترن ... گزارش
83 | 1
binge eating disorder١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/١٧اختلال پرخوری افرادی را شامل می شود که بر خوردنشان کنترل ندارند و حداقل دوبار در هفته به مدت ۶ ماه پرخوری می کنند. پر خوری باید با مصرف مقادیر زیاد ... گزارش
2 | 0
bulimia nervosa١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/١٧پرخوری عصبی افراد مبتلا به پرخوری عصبی به پرخوری می پردازند و در طول این پرخوری به سرعت مقدار بیش از اندازه غذا را، شاید تا چند هزار کالری، در یک وع ... گزارش
9 | 0
derealization١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٢مسخ واقعیت اختلالی که در آن، افراد احساس می کنند محیط اطرافشان غیرواقعی است یا از آن جدا هستندگزارش
5 | 0
depersonalization١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/١٢مسخ شخصیت اختلالی که در آن افراد احساس می کنند هویتشان از بدنشان جدا شده است. امکان دارد آنها تجربیات غیر واقعی بودن، مشاهده گر بیرونی بودن، یا کرختی ... گزارش
14 | 0
shell shock١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٢PTSD و یا اختلال استرس پس از آسیبگزارش
2 | 0
manufacture١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٢produceگزارش
2 | 1
manufacturer١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩producerگزارش
14 | 1
reduction١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٠٩تخفیفگزارش
25 | 0
neologism١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٢واژه تراشی - واژه سازی گزارش
14 | 0
aphagia١٤:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٣٠Inability to eat ناتوانی در خوردنگزارش
5 | 0
portuguese man o war٠١:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩ناوچه پرتغالی که نوعی جانور دریایی شبیه عروس دریایی اما متفاوت استگزارش
2 | 0
sure١٣:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٧when people say thanks you can say sureگزارش
9 | 1
pleased as punch٢٢:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٠٧Very happyگزارش
5 | 0
i had that happen to me١٦:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٧این اتفاق برای من هم افتادهگزارش
14 | 0
hypochondriac١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٦شخصی که در مورد سلامتیش و اینکه واقعا سالم است یا خیر اضطراب داردگزارش
21 | 0
riddled٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٤پر از عوامل ناخواستهگزارش
2 | 1
volatile٢٢:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٣تغییر ناگهانی و غیر منتظره به سوی بدتر شدنگزارش
9 | 1
fancy sb١٦:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/١٩be attracted to sbگزارش
7 | 0
racing thoughts١٧:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١٧پرش افکار ترجمه صحیحی نیست. پرش افکار می شود flight of ideas. ترجمه صحیح racing thoughts می شود حرکت سریع و اغلب تکراری الگوهای فکری در ذهن که موجب پ ... گزارش
32 | 0
poor٢٠:٣١ - ١٣٩٩/١٠/١٥ضعیفگزارش
12 | 1
perm٢١:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/١٤A series of waves in the hair made by applying heat and chemicalsگزارش
12 | 0
swimming bath٠٠:٣١ - ١٣٩٩/١٠/١٣Swimming poolگزارش
0 | 0
whoops١٢:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/١٢word we use when we make a small mistakeگزارش
14 | 1