برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید 🍒

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 disadvantage ١٤٠٠/٠١/٣١
|

2 Muggy ١٤٠٠/٠١/٣١
|

3 شخصی که به صورت وسواس گونه، اینترنت را برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره نشانه های خیالی و یا واقعی بیماری جستجو می کند. ١٤٠٠/٠١/٣١
|

4 because of/as a result of ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

5 معنی این کلمه اعتیاد به تکنولوژی نیست، بلکه نوعی رژیم رفتاری در جهت تغییر سبک زندگی برای کاهش اثرات منفی استفاده افراطی از تکنولوژی (رایانه و اینترنت ... ١٤٠٠/٠١/٢١
|

6 اختلال پرخوری

افرادی را شامل می شود که بر خوردنشان کنترل ندارند و حداقل دوبار در هفته به مدت ۶ ماه پرخوری می کنند.پر خوری باید با مصرف مقادیر ...
١٤٠٠/٠١/١٧
|

7 پرخوری عصبی

افراد مبتلا به پرخوری عصبی به پرخوری می پردازند و در طول این پرخوری به سرعت مقدار بیش از اندازه غذا را، شاید تا چند هزار کالری، در ...
١٤٠٠/٠١/١٧
|

8 مسخ واقعیت
اختلالی که در آن، افراد احساس می کنند محیط اطرافشان غیرواقعی است یا از آن جدا هستند
١٤٠٠/٠١/١٢
|

9 مسخ شخصیت
اختلالی که در آن افراد احساس می کنند هویتشان از بدنشان جدا شده‌است.امکان دارد آنها تجربیات غیر واقعی بودن، مشاهده گر بیرونی بودن، یا کرخ ...
١٤٠٠/٠١/١٢
|

10 PTSD و یا اختلال استرس پس از آسیب ١٤٠٠/٠١/١٢
|

11 produce ١٤٠٠/٠١/١٢
|

12 producer ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

13 تخفیف ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

14 واژه تراشی- واژه سازی
١٤٠٠/٠١/٠٢
|

15 Inability to eat
ناتوانی در خوردن
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

16 ناوچه پرتغالی که نوعی جانور دریایی شبیه عروس دریایی اما متفاوت است ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

17 when people say thanks you can say sure ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

18 Very happy ١٣٩٩/١١/٠٧
|

19 این اتفاق برای من هم افتاده ١٣٩٩/١١/٠٧
|

20 شخصی که در مورد سلامتیش و اینکه واقعا سالم است یا خیر اضطراب دارد ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

21 پر از عوامل ناخواسته ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

22 تغییر ناگهانی و غیر منتظره به سوی بدتر شدن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

23 be attracted to sb ١٣٩٩/١٠/١٩
|

24 پرش افکار ترجمه صحیحی نیست.پرش افکار می شود flight of ideas. ترجمه صحیح racing thoughts می شود حرکت سریع و اغلب تکراری الگوهای فکری در ذهن . ١٣٩٩/١٠/١٧
|

25 ضعیف ١٣٩٩/١٠/١٥
|

26 A series of waves in the hair made by applying heat and chemicals ١٣٩٩/١٠/١٤
|

27 Swimming pool ١٣٩٩/١٠/١٣
|

28 word we use when we make a small mistake ١٣٩٩/١٠/١٢
|