برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید غلامی آهنگران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Very happy ١٣٩٩/١١/٠٧
|

2 این اتفاق برای من هم افتاده ١٣٩٩/١١/٠٧
|

3 شخصی که در مورد سلامتیش و اینکه واقعا سالم است یا خیر اضطراب دارد ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

4 پر از عوامل ناخواسته ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

5 تغییر ناگهانی و غیر منتظره به سوی بدتر شدن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

6 be attracted to sb ١٣٩٩/١٠/١٩
|

7 پرش افکار ترجمه صحیحی نیست.پرش افکار می شود flight of ideas. ترجمه صحیح racing thoughts می شود حرکت سریع و اغلب تکراری الگوهای فکری در ذهن . ١٣٩٩/١٠/١٧
|

8 ضعیف ١٣٩٩/١٠/١٥
|

9 A series of waves in the hair made by applying heat and chemicals ١٣٩٩/١٠/١٤
|

10 Swimming pool ١٣٩٩/١٠/١٣
|

11 word we use when we make a small mistake ١٣٩٩/١٠/١٢
|