برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صائب حیدری

صائب حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لبریز ، سرشار از ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

2 خجالتی شدن،
to become shy and stop talking to people
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

3 غرور کاذب
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

4 درمانده،خیلی خسته،لِه و لَوَرده ( عامیانه )
extremely tired ,exhausted
١٤٠٠/٠١/٢٢
|

5 جور بودن -یکی بودن- ١٤٠٠/٠١/١١
|

6 قاطی بازی شدن
government guidelines also come into play
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

7 خسارات جزئی ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

8 تمرین کردن- ورزش کردن
do exercise practicing these collocations tomorrow
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

9 وقتی دو نفر به صورت تیمی کار می کنند ، هر دو مسئول موفقیت ها و ناکامی های تیم هستند ١٣٩٩/١٢/٢١
|

10 تغییرات ناگهانی و شدید یک موقعیت یا یک تجربه ١٣٩٩/١٢/١٩
|

11 یک سری یا یک دوره تغییرات شدید که بدون هشدار رخ می دهد. ١٣٩٩/١٢/١٩
|

12 میسر کردن - ممکن کردن ١٣٩٩/١٢/١٩
|

13 اجرای زنده- موسیقی زنده ١٣٩٩/١٢/١٦
|

14 extremely skillful ١٣٩٩/١٢/١٦
|

15 استخر مواج
a pool with generated waves
١٣٩٩/١٢/١٢
|

16 comfort food is snacks and meals we like to stuff our faces with, even if it’s not always good for us ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

17 اثرات زیست محیطی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

18 دوره مقدماتی ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

19 the "special education" is provided for children who have physical problems for learning difficulties ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

20 کنارگذاشته شده، طرد شده
you would feel left out,if you did not have a smart phone
١٣٩٩/١٢/٠١
|

21 تخلیه کردن زباله
١٣٩٩/١١/٢٦
|

22 به صورت یک نواخت
he pulled firmly and evenly
١٣٩٩/١١/٢٦
|

23 اما با این وجود ١٣٩٩/١١/٢١
|

24 صلاحیت داشتن
he will not meet the requirements for university entry
١٣٩٩/١١/١٩
|

25 گفتگو داشتن ١٣٩٩/١١/١٩
|

26 گپ زدن ١٣٩٩/١١/١٩
|

27 فروپاشی-بحران ١٣٩٩/١١/١٩
|

28 محصول خانگی
home grown vegetables
١٣٩٩/١١/١٨
|

29 مهمونی خونه نویی ١٣٩٩/١١/١٢
|