سید طاها کمالی

سید طاها کمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنه١٢:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٣هم معنی:خیرگزارش
5 | 1
١٢:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٠٣فاصلهگزارش
113 | 22
با حال٢١:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٢cool bnanasگزارش
18 | 3

فهرست جمله های ترجمه شدهcool٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٢
• You'll need to wear a light jacket on cool spring days.
در روزهای سرد بهار باید یک ژاکت سبک بپوشید.
16 | 1