برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رها

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اتفاقات، روی داد ها ، مثایب ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

2 ۱-کاسه از مجموع برگ های سبز برگ به نام کاسبرگ تشکیل یافته و در قسمت خارجی گل دیده میشود و
غنچه را می پوشاند
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

3 پاک، نجیب، رانده شدن از آتش، راهی بهشت، بی گناه،
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

4 خداوند پیامبر چهار بانو را بهترین زنان جهان معرفی کرده است
1- حضرت فاطمه(س)
2-حضرت خدیجه
3- حضرت مریم
4- حضرت آسیه
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

5 نامه، صهیفه،...ـ
یا
به لغت حمیرو نامه که بر شاخ خرماکه برنیا ورده باشد نویسند
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|