برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رقیه حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بنای یا اثری که براساس قواعد و روش های قدیم و سنتی بوجود آمده ولی همچنان ارزش خود در طول زمان حفظ کرده و مخالف آن نی شود کلمه" مدرن" ١٤٠٠/٠٣/٣١
|