برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توکلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انحصارگرا ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

2 روند صلح ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

3 اعتراض ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

4 به نفعِ ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

5 خودگردان ١٣٩٩/٠٥/١٠
|