اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسام٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خاکریز در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کووگز٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بیلچه ای کوچک مخصوص کندن علف های هرز در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
باهر٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بیلچه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
لانتت اورشت بی٠٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤لعنت بر تو باد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کر به سرن kar be saran٠٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از زیادی چیزی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بان٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤طنابی از الیاف درخت خرما یا پیش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بان٠٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤طناب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پونچ٠٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از شخص مفت خور / طمع کار / سوء استفاده کننده؛ کسی که اگر چیز رایگانی به دست آورد، حداکثر استفاده را از آن می کنددر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
غاپ٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤واق واق سگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دیمه روست بیت٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از مردن ( با تمسخر ) در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جیرت کرت٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤یاغی شد، نافرمان شد، سرخود و سرکش شد، افسار پاره کرد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سر اوسوار sar aosowar٠٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤افساردر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
راهشته٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مجنون، دیوانه ، کسی که اعصاب نداره، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
فیس٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤غمزه و افاده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
هوبیس٠٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مدام، دایم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بجت جش بدوته bajet josh badute٠٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تنت میخاره، کنایه از کسی که کاری داره انجام میده که مستحق کتک خوردنه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جش josh٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خارش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جش josh٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤عصبانیت، پریشانی، نا آرامی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
گشاف gashaf٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤هول ، دستپاچه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ناولی nawali٠٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بیدار کردن، از خواب پراندن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بدلانت badelant٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تعویض، عوض کردن، جابجا کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ماطل٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤معطل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ده بزئی dah bazaei٠٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤التماس ، خواهش عاجزانه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شملغه shamalgha٠٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤شعله آتش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
گووج gouj٠٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تمساح ، سوسمار بزرگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
خرص khars٠٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤اشک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شتاه shatah٠٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مصر بر انجام کاری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
زپانت zopant٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کشیدن، بالا کشیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
نومه بده nume bade٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤اسمش بد در رفته در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
به نوم ادر وت be num adar wot٠٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤شهرت یافتن، مشهور شدن، اسم در کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بدل badel٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤عوض کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پجش بخ pejesh bekh٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از نشان کردن دختری برای ازدواج با یک پسر، دختری را برای ازدواج در نظر گرفتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پج pej٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نشانه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رشخندی٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نام مسخره ، نامی برای تمسخر کسی گذاشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رشخند٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تمسخر، مسخره کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دائت به کر انرست چانک پالوموخ٠٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از اصل را رها کردن و دنبال فرع بودن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سر ادایی saradaei٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤سرسری، مسئله ای را به صورت ریشه ای حل نکردن و رهاکردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
نمب namb٠٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نم و رطوبت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
استکنم رسنstakanom rasen٠٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از بلوغ کامل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رس ras٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤رسیده، بالغ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
اینک stak٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤استخوان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چانک٠٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤دست به کار، درگیر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
اسپت غار کخ شوهاز پالوموخ٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤اصطلاح به عنی اینکه اصل را رها کرده و به فرع چسبیده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
نریدکا naridaka٠٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤به جان هم افتادن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ذهم zehm٠٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤ذهن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
زهنت zehent٠٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤جوشیدن چشمه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
میس٠٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤رطوبت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
صرخsarakh٠٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤از کوره در رفتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
به باد ادوت٠٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤به فنا دادن، نابود کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دا دا اشناست da da ashenaset٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤از همون دستی که دادی پس میگیری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0