برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آتشدان در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

2 سوزاندن در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

3 سوزاندن در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

4 جنگ افروز،جنگجو،آتش افروز جنگ در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

5 اتخاذ کردن در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

6 آتش در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

7 اتحاد در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

8 گرفتن در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

9 اطاق پذیرایی در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

10 کشاورزی ،پیشه زراعت در زبان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

11 آبی روشن، همچنین نیلی رنگ در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

12 رنگ آبی تیره در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

13 ابلهانه،حرکات مسخره و بیهوده در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

14 ابله،سفیه،ناران،کم عقل در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

15 ابلاغ کردن ،فریاد زدن ،نهیب زدن در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

16 صدازدن ،فریاد زدن در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

17 آبگینه ،ظرف شیشه ای در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

18 آبگیر در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )
معادل کَل در ربان مُلکی گالی
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

19 نوعی خورشت غلیظ ،آبگوشت غلیظ در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

20 آبکی ، آبگونه در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

21 خورشت ،آبگوشت در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

22 آبگذر در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

23 آبشار کوچک در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

24 ابعاد در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

25 آبشار بزرگ در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

26 خط در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

27 آبشار در زبان مُلکی گالی
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

28 با ، همراه با
در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران )
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

29 زخم در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

30 پیرار. سال پیش از سال گذشته. دو سال قبل از سال حاضر. سال پیش از پارسال در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین ... ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

31 پارسال در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

32 امسال در ربان مُلکی گالی (زبان بومیان بَشکَرد در جنوب شرقی هرمزگان -قوم کوچ ، ساکنین رشته کوه مکران ) ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

33 مراقبت از گله و دام در زبان مُلکی گالی ،چوپانی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

34 نوبت در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

35 تحفه در زبان مُلکی گالی ،سوغاتی در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

36 روز در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

37 تکرار تمسخر آمیز کلمات در زبان مُلکی گالی ،معادل دَه پَندی در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

38 حرکات مسخره وبیهوده دهان ،مسخره بازی با دهان ،ادادرآوردن ،دهن کجی،ادا اطوار در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

39 باران در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

40 رنگین کمان در زبان مُلکی گالی
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

41 آب در زبان مُلکی گالی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

42 نام دیگر زبان میشکالی ، یکی از زبان های بَشکردی (قوم کوچ) در جنوب شرق هرمزگان ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

43 ملکی گالی ، یکی از زبانهای بومیان بَشکَرد در جنوب شرق هرمزگان ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|