برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فلاخن در زبان ملکی گالی بشکرد
قلاب سنگ
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

2 فلاخن در زبان ملکی گالی بشکرد
قلاب سنگ
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

3 طعم در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

4 تکه تکه،قطعه قطعه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

5 کهنه و بدرد نخور در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

6 ظرف غذا در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

7 کهنه و دور ریختنی،اوراقی در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

8 طعم و مزه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

9 کوچولو،ریزه پیزه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

10 پرتاب در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

11 طعم در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

12 مطمئن ،خاطر جمع در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

13 فرزند اول خانواده در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

14 حوصله انجام کار در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

15 سیلی در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

16 سیلی در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

17 خسارت،خسران،ضرر در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

18 سرک کشیدن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

19 نیم نگاه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

20 تنبیه،مکافات در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

21 قدرت فهم ،درک در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

22 قدرت فهم،ادراک در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

23 قطعه قطعه،شکسته،تکه تکه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

24 قطعه قطعه،استخوان های شکسته در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

25 کنایه از ضرب و شتم شدید در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

26 کنایه از ضرب و شتم در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

27 تنها در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

28 زلال در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

29 خواب آلو در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

30 تپه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

31 کوه بلند در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

32 مکرر در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

33 رگ در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

34 خویشاوند،قوم ،فامیل در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

35 آبستن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

36 خاراندن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

37 باقیمانده شاخه درخت خرما بر روی تنه درخت که برای صعود از درخت از آن استفاده میشود در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

38 مدادتراش در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

39 خودکار در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

40 سندهای دست نویس قدیمی در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

41 قباله و سند در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

42 سنگ چینی دوار فضایی برای قبور یک قبیله یا گروه خاص در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

43 نویسنده و منشی در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

44 مریض ودربستر افتاده در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

45 راه و روش در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

46 به گردن گرفتن،تقبل کردن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

47 جایی خلوت و پرت در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

48 گوشه نشین ،ریاضت کش در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

49 بزرگ یک قبیله و گروه،معتمد محل در زبان ملکی گالی بشکرد ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

50 اهل ذوق،خوش مشرب،اهل حال
در زبان ملکی گالی بشکرد
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|