برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سخن بیهوده و بی سروته در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

2 بند ،طناب در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

3 طناب ،بند در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

4 طناب در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

5 فقیر در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

6 ریسمان در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

7 پلاس، پوشش، گلیم، نمددر زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

8 زمین در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

9 آسمان در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

10 آماده ی انجام کاری شدن؛ همت کردن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

11 شلوار در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

12 پیراهن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

13 کت در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

14 لنگ در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

15 زیر بغل در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

16 آستین در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

17 برنا ،جوان رشید و رعنا در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

18 آه و حسرت در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

19 جوان در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

20 جوان مغرور در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

21 آرد در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

22 الک در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

23 یک دنده،لجباز ،زبان نفهم در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

24 گول در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

25 نا وارد در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

26 نوعی باد در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

27 گرسنه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

28 زمین کوچک کشاورزی در حاشیه رودخانه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

29 نخلستان کوچک در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

30 وعده در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

31 تعارف در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

32 طناب در زبان ملکی گالی بشکرد
١٣٩٩/١٢/٠١
|

33 شانه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

34 زندگی در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

35 خیط،کنفت،ضایع،شرمسار ،شرمزده،خجل،شرمنده در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

36 بزرگ در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

37 مرفه بودن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

38 آغاز در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

39 خشک شدن و پژمرده شدن درخت در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

40 نر خر سفید رنگ در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

41 شتردر زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

42 اسب در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

43 اصطبل ،طویله ،محل بستن حیوانات در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

44 سبک در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

45 بلندکردن،برافراشتن در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

46 گوجه در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

47 آشغال، خاشاک، خاکروبه، زباله در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

48 بارک الله ،آفرین،احست در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

49 تخم مرغ در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|

50 نزدیک در زبان ملکی گالی بشکرد ١٣٩٩/١٢/٠١
|