اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخالو٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧دایی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
داتو٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/١٢/١٧عمه ، خاله در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
شمارنت٠٦:٢٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧شمردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چورک churak٠٦:٢٧ - ١٤٠٠/١٢/١٧جوجه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ورنا٠٦:٢٧ - ١٤٠٠/١٢/١٧برنا ، جوان ، رشید در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
باچی٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧عمو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بروت٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧سبیل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سخ جان٠٦:١٥ - ١٤٠٠/١٢/١٧سگ جان ، جان سگ داشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
موت٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/١٢/١٧مادردر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
بپ٠٦:٢٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧پدر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جاهل٠٦:٢٧ - ١٤٠٠/١٢/١٧جوان ، کم تجربه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
انبی٠٦:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧نمیشود در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ده deh٠٦:٢٢ - ١٤٠٠/١٢/١٧دیروز در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چپ chop٠٦:٢٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧سکوت، خاموشی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
گیانیم٠٦:٢٥ - ١٤٠٠/١٢/١٧گندم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ضلل٠٦:٢٤ - ١٤٠٠/١٢/١٧ضرر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گروت٠٦:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧گرفتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جین jeyn٠٦:٢٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧جا ، مکان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ده dah٠٦:٢٢ - ١٤٠٠/١٢/١٧دهان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پرچ پرچک٠٦:٢١ - ١٤٠٠/١٢/١٧جسته گریخته در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سهار٠٦:١٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧کثیف در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
ساو٠٦:٠٤ - ١٤٠٠/١٢/١٧سایه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گند gond٠٦:٢٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧بیضه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
پنچ بن گچ٠٦:١٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧جای پایی براش باز شده، راه نفوذی یافته در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گپ در٠٦:١٧ - ١٤٠٠/١٢/١٧سخن از زبان کسی گفتن، حرف دل کسی را به زبان آوردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
بجت جوش بدوته٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧تنت میخاره در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
نفس سر دماغ٠٦:١٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧جان کسی به لب رسیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بش٠٦:٠٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧سهم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سخ٠٦:١٥ - ١٤٠٠/١٢/١٧سگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 1
شیریچ٠٦:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧قیف در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ثمل samal٠٦:١٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧جوش چرکین در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
سور sour٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧سال در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
خروشت٠٦:١١ - ١٤٠٠/١٢/١٧هوای روشن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ساویلک٠٦:٠٤ - ١٤٠٠/١٢/١٧سایه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
تاروک٠٦:١١ - ١٤٠٠/١٢/١٧تاریکی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شخشیل٠٦:١٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧شیارشیار برش خورده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
هچل٠٦:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/١٧دردسر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 1
گلتک٠٦:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧غلت خوردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
پیرچنت pirchent٠٦:٠٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧پاشیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
سور sur٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧عروسی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
شرگ٠٦:٠٥ - ١٤٠٠/١٢/١٧تند راه رفتن در زبان ملکی گالی بشکرد با عجله کاری انجام دادنگزارش
2 | 0
تنپل٠٦:٠٤ - ١٤٠٠/١٢/١٧تنبل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
بج baj٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧پشت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
کلک kalak٠٥:٥١ - ١٤٠٠/١٢/١٧چانه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
بج baj٠٦:٠٢ - ١٤٠٠/١٢/١٧بر روی چیزی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
مالیس٠٦:٠١ - ١٤٠٠/١٢/١٧چرب و لیز شده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
لگنت lagent٠٦:٠٠ - ١٤٠٠/١٢/١٧چسبیدن، درگیر شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ناخور٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧خورشت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
کاتغ٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧خورشت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 1
سور sor٠٥:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/١٧پوز ، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0