اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهماخریپ٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩کنایه از ضرب و شتم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
تنهور tanhur٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تنها در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
زیل١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥زلال در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 1
خوتک١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خواب آلو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
گپ gop١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تپه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
21 | 0
کم١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کوه بلند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
25 | 0
هوبیس١٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مکرر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 1
رغ شریک١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خویشاوند، قوم ، فامیل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
16 | 0
رغ ragh١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤رگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
21 | 0
اوپس oupes١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤آبستن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
حریره١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤سنگ چینی دوار فضایی برای قبور یک قبیله یا گروه خاص در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
کورنت kourent١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خاراندن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
کروک karok١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤باقیمانده شاخه درخت خرما بر روی تنه درخت که برای صعود از درخت از آن استفاده میشود در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 1
کروک karuk١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مدادتراش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
تینی teyni١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خودکار در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
قبض١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤قباله و سند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 1
قباله١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤سندهای دست نویس قدیمی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
25 | 0
کاتب١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نویسنده و منشی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
بیده١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤جایی خلوت و پرت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 1
جاهنال١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مریض ودربستر افتاده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
طریق١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤راه و روش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 1
به ذمه١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤به گردن گرفتن، تقبل کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
بیدهی١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤گوشه نشین ، ریاضت کش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
مهتر١٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بزرگ یک قبیله و گروه، معتمد محل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 1
در خوش der khoash١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤اهل ذوق، خوش مشرب، اهل حال در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
دا به ده١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤انگشت به دهان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
سر بور١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤انگل و مزاحم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
نک شل١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کسی که شل و بی رمق حرف میزند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
نک nak١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کام، سقف دهان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
به ماش بو١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤اندازه نگه دار که اندازه نکوست رعایت اعتدال و میانه روی در هر کاری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ماش١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤هوش و درک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
نخدnakhd١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نقدی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ازما١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤تست، آزمون، آزمایش، امتحان پس دادن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
واد١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤وعده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
هر تا بر اندونت١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤الف و ب را نمیشناسد، کنایه از بی سواد ، کم عقل ، بی خرد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ا بپ خویه گش کخ١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤مغرور و متکبری که گذشته و اصلیت خود را فراموش کرده باشد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
واد و وعید١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤وعده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
شیز٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نوعی علف هرز شبیه چمن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
لگکا١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤درگیری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کوو٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤علف در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
لمپش lampash١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بیحال، شل و ول در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
کوو٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤هسته خرما در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
ایراز٠٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤ایراد، بهانه گیری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
اگشت ogesht٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤چرخاندن، کنایه از علاف و معطل کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گوشنت gushent٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤چرخاندن، آسیاب کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
شاهنجو گشتshahenju gesht٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤کنایه از تدبیر کردن، پیش بینی کاری کردن، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
شاهنجو٠٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خاکریزی کوچک برای هدایت آبهای روان از اطراف کپر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
سام٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤خاکریز در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کووگز٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بیلچه ای کوچک مخصوص کندن علف های هرز در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
شیول٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بیل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0