اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهوار١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نیرو ، قدرت ، توان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
ساند١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اعلام آمادگی کردن برای انجام کاری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دیم١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤دم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
هوبیس١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤به طور منظم ، مرتب، مستمر ، همیشه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جند و جوس١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اجنه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رمب١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اطاعت و دنباله روی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
تار١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خیس در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
غط١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤غرق شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
خائیما١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤٫حتی اگر ٫ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
گر٠٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠لنگه در در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
16 | 1
گورجه٠٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠گوجه فرنگی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
گر٠٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠وسط پا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 1
بایی٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠پدر بزرگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
تمات٠٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠گوجه فرنگی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 1
خیار٠٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٠خربزه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 1
گر٠٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠نوعی مریضی پوستی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 1
گر٠٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠نوعی مار در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
16 | 1
چوک٠٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠پسر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 1
کاکو٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠مادربزرگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
بالنجون٠٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٠بادمجان 🍆 در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
الات٠٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٠دل و روده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
بروت٠٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠برادر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
خوخ٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠خواهر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
غیض٠٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠قهر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
سر او سوار sar ao sowar٠٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٠افسار در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
چیری٠٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٠تخمدان مرغگزارش
12 | 1
تراغار taraghar٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥فلاخن در زبان ملکی گالی بشکرد قلاب سنگگزارش
18 | 0
اشکرهنی eshkerahni٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥فلاخن در زبان ملکی گالی بشکرد قلاب سنگگزارش
18 | 0
کلنت kalant٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩ظرف غذا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
23 | 0
گچهم gachehm٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩نیم نگاه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
21 | 0
چغلاک chaghalak٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩پرتاب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
21 | 0
چاپک chapak٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩سیلی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
دغز دغز daghaz daghaz٢٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تکه تکه، قطعه قطعه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
21 | 0
کلپچ kalapch٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩کهنه و بدرد نخور در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
23 | 0
پتکالpetkal٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩کوچولو، ریزه پیزه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
23 | 0
کچره kachara٢٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩کهنه و دور ریختنی، اوراقی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
تام و برام tamo beram٢٣:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩طعم و مزه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
تام٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩طعم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
14 | 0
عژد ojhd٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩قدرت فهم، ادراک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
گیهک gihk٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩سرک کشیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
درخوست derkhust٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩مطمئن ، خاطر جمع در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
نهستی nohosti٢٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩فرزند اول خانواده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
غیرت٢٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩حوصله انجام کار در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 1
غجبول٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩قطعه قطعه، استخوان های شکسته در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
16 | 0
چامپول٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩سیلی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
تمگاه tamgah٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩خسارت، خسران، ضرر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
نسک nasak٢٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تنبیه، مکافات در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
عروش orush٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩قدرت فهم ، درک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0
غچبول٢٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩قطعه قطعه، شکسته، تکه تکه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
21 | 0
پوستی٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩کنایه از ضرب و شتم شدید در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
18 | 0