اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتهتوک١٦:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦چهارپایه هایی چوبی و کوتاه که از آن برای نگهداری مشک آب استفاده می شود. در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کاپال١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦سازه ای چهارگوش با ستون های چوبی مستحکم که هم از سایه اش استفاده میشه و از اون به عنوان تخت برای استراحت استفاده میشه.گزارش
2 | 0
دو بورخ٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مترصد ، در کمین بودن، زیر نظر داشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کوچنت٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤کندن ، حفاری کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
توروس بوروس٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤تکه تکه کردن، قژعه قطعه کردن، ریز ریز کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بریت berit٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بریدن ، قطع کردن، قطع ، گسستن، گسیختن ، اره کردن، قیچی کردن، برش دادن، چیدن، دریدن، شکافتن، جدا شدن، قطع رابطه کردن ، جدایی انداختن، عبور کردن، گذشتن ... گزارش
5 | 0
برخ٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤برق صاعقه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 1
سهوانت٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤سابیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گوزهر٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤کنایه از آتشی بودن و تندروی و شرارت شخص. رفتار افراطی و نامناسب در برخورد با موضوع یا شخصی. در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
چل chal٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤گل و لای در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
انگل angal٢١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اخگر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پلوک٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اخگر ، ذغال مشتعل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پلوک٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤برق از چشم کسی پریدن، برق زدن چشم کسی در اثر سیلی خوردن یا اصابت ضربه ای به سر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
برق از چشم کسی پریدن٢١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤پلوک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
گرند٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤رعد ، غرش صاعقه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
برزخ٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤عصبانی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
تو tow٢١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤تب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چل chel٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤چرک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
هوو٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤هبوغ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چل٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤چرک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پشت٢١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اجداد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
شیر چل shir chol٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤طفل شیرخواره در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چل chol٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مکیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چل chol٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤فرو رفتن، فروکردن، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چل٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤فرو رفتن، فروکردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
چل٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤گل و لای در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شن ترک٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤برغاله در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شن٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بزغاله در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
چوله٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤چراغ نفتی پخت غذا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سر سوک٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤کم عقل، بی شعور در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سرک سیوال٢١:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤غریب و بی کس، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دفار٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤لقمه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بور ا یوتک٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بارکج، بد بار ، کنایه از نیرنگ و دغل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جوم١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤موعد، موسم، هنگام در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
سر و یر١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤زیر و رو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سرانگوه sar engouh١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤صدر مجلس در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
تمادار١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤امیدوار در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رونک١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بازارگرمی، رونق در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سر ادایی١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤سرسری و غیر اصولی کاری انجام دادن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بار یا گردن کسی شدن١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بور گردنی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چه کیک١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤چقدر، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بور گردنی١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤اجباری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شخشیل١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤زخمی، پر از خراش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
فیس١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤معنی اصطلاح - > باد دماغ داشتن مغرور / متکبر بودن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
جند١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤جن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دمب١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤دم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
اولاسک١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤جیغ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چانک١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤سر به سر زدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
مشپیل١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤کمربند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
وار١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نیرو ، قدرت ، توان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1