اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبوو٠٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Bouw درخت نخل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دننت٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Donent بافتن چاکی یا مَهر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چاکی٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Chaki حصاری بافته شده از شاخه های درخت خرما در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
دپک٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Dapok در زبان ملکی گالی بشکرد حفره ای در بدنه تنورهای گلی که باعث دمیدن هوای تازه به کف تنور میشودگزارش
2 | 0
اندونین٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Andunin نمیدونم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
میدوم٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Midom نمیدونم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چامبیل٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Chambil زورآزمایی و گلاویز شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
نون٢١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧نان به زبان ملکی گالی بشکرد در بشکرد به قرص نان نازک لواش مانند گپی gapi یا گپیخ gapikhمیگن. نان های ضخیم رو کرسکkorsak میگیم. تیمُشtimosh هم نان ن ... گزارش
5 | 0
تنک٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Tanek نازک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
مشد ون٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Moshdun به معنی نزدیک، مجاور در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
مشد٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Moshd معادل مشدون به معنی نزدیک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بز٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Baz ذخیم، کلفت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 1
تیمش٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Timosh نانی بسیار نازک با خمیر آبکی که بر روی تابه فلزی پخته میشه. تین به تابه یا تاوه گفته میشه مش به معنای مشتن یا مالیدن که به دلیل مالیدن یک لا ... گزارش
2 | 0
گپیخ٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Gapikh قرص نان محلی نازک شبیه لواش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رهتغ٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Rehtegh نانی محلی در زبانملکی گالی بشکرد که با خمیر شل و آبکی بر روی تخته سنگ پخته میشهگزارش
2 | 0
گپی٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Gapi قرص نان محلی نازک شبیه لواش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کرسک٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Korsak قرص نان ذخیم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بنمال٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Benmal حد اخر به قول عامیانه اِند یابه قولی بیش از حدغرق در کاری یا امری خارج از حد تصور ، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
لوار٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Lowar لوار به معنی آتش باد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
دفار٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Dafar لقمه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
زوار٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Zawar خاک نرم و ماسه ای کف رودخانه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
مسمال٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Mosmal میخ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بنمالbenmal٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦بنمالbenmal واژه ای منفیه و به معنی کسی که خیلی وضعش خرابه. اوضاعش بی ریختهگزارش
5 | 0
کراچوک١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Karachok پوشش خوشه خرما قبل از باز شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پاکو١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦خوشه گندم برشته و حرات دیده و نمکین که معمولا در عروسی ها توزیع میشد و یا بر سر داماد میریختن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
تراکو١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Taraku ترقه ای چوبی ساخته شده از پَنگ pang درخت خرما در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کروچنگ١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Karvacheng پوشش خوشه خرما قبل از باز شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کلی١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Kali مشک کوچک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
گلگل١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Galgal قرقره در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
جوغن١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦هاون در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
دستک١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Dastok ابزاری چوبی شانه مانند برای بافت قالی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
کلین١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Kolin مشکی از پوست بز برای نگهداری روغن و دوشاب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
مشک١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Meshk موش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
مشک١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Mashk ظرفی ساخته شده از پوست بز برای نگهداری آب و خرما در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 1
تولک١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Tulak ظرفی برای حمل خرما توسط چوپان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پاکو١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Paku خوشه گندم برشته شده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
خوش گیانیم١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦خوشه گندم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گیانیم١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Gianim گندم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گانیم١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦گندم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
ووش١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Wosh آسیاب دستی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
تخیر١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Takhir حصیرو زیر اندازی ساخته شده از برگ درخت پیش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
حصیل١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Hasil حصیر پلاستیکی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کروکی١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Koroki مرغی که بر روی تخم خوابیده باشد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
مرگ کروکی١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Merg koroki مرغی که بر روی تخم خوابیده باشه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
مرگ١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Merg مرغ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
چیدغ١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Chidagh تعدادی سنگ کهروی هم گذاشته میشه برای علامت گذاری مسیر جاده به عنوان نشانه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
لهر١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦کپر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کد١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Kodسازه ای برای نگهداری احشام در زبان ملکی گالی بشکرد کد گخ ( طویله گاو ) کد مرگ ( خونه مرغ )گزارش
7 | 0
کت١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Kot سازه ایکه معمولا از شاخ و برگ درختان برای محافظت احشام و حیوان از سرما میسازند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کتوک١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦Kotuk سازه ای کپری شکل و کوچکتر معمولا برای انبار یا آشپزی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0