اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتهرانت tehrant٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/١٢/١٧ترساندن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
سور sour٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧شور در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ورز werz٠٥:٤٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧ریشه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ورخ werkh٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/١٢/١٧پلنگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
حب hob٠٥:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧میل داشتن تمایل داشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
بحته bahta٠٥:٥٣ - ١٤٠٠/١٢/١٧کسی که تخمش را کشیده باشن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
چکلک chakalak٠٥:٥١ - ١٤٠٠/١٢/١٧لق ، سست در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
سگنت sagent٠٥:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/١٧تحمل کردن ، تاب آوردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گخ gokh٠٥:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/١٧گاو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ملال melal٠٥:٤٦ - ١٤٠٠/١٢/١٧مژه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گزرک٠١:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٢هویج در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
اراوی٠١:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢گذشته کسی را به رخش کشیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
اگشو٠١:٢٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٢A goshu به رخ کسی کشیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
منت جندی٠١:١٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٢به دست و وای کسی افتادن، التماس کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پلپتنت٠١:١٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Palpatent بال بال زدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
چشنه٠١:١٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٢تشنه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
ایباست٠١:١٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٢زدن ، تیرزدن ، گوشمالی دادن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بلاه کرت٠١:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٢شاخ و برگ دادن به موضوعی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
خو٠١:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢نمک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
جیرت کرت٠١:١٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٢به چاک زدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
ایبرت٠١:١١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Ibert قورت دادن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
برمش٠١:٠٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Beramsh پژواک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
نوو٠١:١٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٢اسم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
مشپیل٠١:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٢بند تنبان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
هریش٠١:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢حصار و مانع در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
درت٠١:١١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢پاره شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
جهله٠١:٠٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٢کوزه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
غراشی٠١:٠٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٢کوزه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
پیش٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٢نوعی بوته خرما مانند که از برگ های ان برای حصیر بافی و بافتن طناب استفاده میشهگزارش
5 | 1
پسنتخ٠١:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Pasentekh پخته در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
تفه٠١:٠٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٢تحفه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
برزخ٠١:٠٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٢عصبانی و خشمگین شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
مهرغ٠١:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Mahregh حصاری با استفاده از شاخ و برگ درختان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
چاکی٠١:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٢برگ شاخه های درخت نخل را زده و شاخه های آن ا با طناب در کنار هم می بافند و از آن به عنوان درب کپر و یا حصار استفاده میکنند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
مهر٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Mahr شاخه درخت خرما که برگ های آن زده شود در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پیش٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٢شاخه درخت خرما همراه با برگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
پروبال٠٠:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٢گم و گور شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
تنزنت٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Tenzent کشیده شدن کشسانی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بالنجون٠٠:٣١ - ١٤٠٠/١٠/٠٢balenjun بادمجان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
جغر٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٢Jagher جگر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
بجلی٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٢bejeli چراغ قوه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
گلپ٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٢golop لامپ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
طوال٠٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٣Towal حوله در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کپتر١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Kapater کبوتر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شخ١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨شُخ shokh لگن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
شخ١٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Shakh در زبان ملکی گالی بشکرد صخره لیزگزارش
2 | 1
پلنگ پلنگ٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Peleng peleng در زبان ملکی گالی بشکرد قطعه قطعه شدن و شکستن اجسام بلوری و شیشه ایگزارش
2 | 0
دم٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨هوای دم هم به معنی هوای گرفته و شرجی و گرم به کار میرهگزارش
7 | 1
زورچپاندن٠٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨لمطار lamatar در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
چپاتی٠٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨Chapati در زبان ملکی گالی بشکرد در تهیه خمیر برای چپاتی مقداری روغن اضافه میکنند و خمیر رو به چونه های کوچک تقسیم و پس از پهن کردن روی تابه میذارند .گزارش
2 | 0