اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکیک وار keyk war٠٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨به اندازه قدرت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چانک٠٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دست به کار شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
وخدو vakhdo٠٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨وقتیکه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
زنوزام zanuzam٠٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بیوه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سهلو دی٠٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨یه کم مونده که در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دابه کار٠٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دست به کار، مشغول در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
تهتال tahtal٠٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨اصرار بر انجام کاری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
مرتب moratteb٠٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨درست، میزان ، مرتب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پم pom٠٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بیاییم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
غاشنت ghashent٠٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨فرصت داشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
میزون٠٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨درست، میزان ، مرتب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
نش nesh٠٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نیست در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
پیم peym٠٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨درست، میزان ، مرتب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
گرم gerom٠٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بگیریم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
اغه agha٠٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨اگر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
هرسری harssri٠٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨در هر صورت، به هر حال در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
خوین khoyan٠٥:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨خودمان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بو هم bu ham٠٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨با هم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
همویه hamoya٠٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨همانکه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ور هم war ham٠٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨با یکدیگر ، با همدیگر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سوا کرتsava kert٠٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨جداکردن، گزینش کردن، برگزیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پیرزال٠٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨پیرزن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
رنگ و رها rengoraha٠٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨آزاد، کسی که مشغله ای ندارد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
شو تو sho tu٠٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨شش تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
هورهت horaht٠٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بگذارید در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
میل٠٥:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨مراقبت ، مواطبت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گشتریgeshteri٠٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بیشتر اوقات در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
شلغ shologh٠٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨شلوغ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
نو تو no tu٠٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نه تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
مهر mohl٠٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨فرصت و مجال در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
دمستان domestan٠٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨زمستان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گرما٠٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨فصل تابستان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
فیلم feylan٠٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨فعلا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
هش hesh٠٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨هست در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
سه تو se tu٠٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨سه تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
میل٠٥:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨جهت ، سو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
همو hamo٠٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨همان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
هشت تو hasht tu٠٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨هشت تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
دی dee٠٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨هم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
پوست تو pus tu٠٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨پنج تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
هفت تو haft tu٠٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨هفت تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
شوهاز٠٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨جستجو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
پونست تو puns tu٠٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨پنج تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
چور تو chour tu٠٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨چهار تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
دوتو do tu٠٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دو تا در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
یو yao٠٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨یکی ، یک عدد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
دمش damash٠٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨زمان، موقع، هنگام در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
ننnen٠٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بشین در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
دم dam٠٥:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨مراقب، مراقبت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
0 | 0
گپ٠٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨گفتگو و مکالمه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0