اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدههلپ هلپ اکی halap halap aki٠٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٢از این شاخ به آن شاخ پریدن یا از این شاخه به آن شاخه پریدن, در حرف زدن موضوع معینی را پیگیری نکردن؛ پیوسته به موضوع های گوناگون گریز زدن در زبان ملکی ... گزارش
5 | 0
خدا کریمه٠٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢گذشت زمان ممکن است موجب گشایش در کار شود. از این ستون تا به آن ستون فرج است در زبان ملکی گالی بشکرد گزارش
5 | 0
ای به که و اوی به کو ie be koh o oy be ko٠٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٢اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ارزش و مقام تفاوت زیادی با هم داشته باشند, در زبان ملکی گالی بشکرد معادل معنی ضرب المثل - > از این حسن تا آن ح ... گزارش
5 | 0
چهم چرون chehm charun٠٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢هوسبازی که هر چه بیند، دلش بخواهد. در زبان ملکی گالی بشکرد معنی ضرب المثل - > از اون ماست کل عباس، چشام دید و دلم خواستگزارش
5 | 0
کوندن زخ koundane zakh٠٤:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢هستی و سرمایه اش از دست رفته، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
سمات٠٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٢پهن، کود حیوانی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
بد رقم٠٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢به آدم اخمو و بد اخلاق و ترش رو گویند در زبان ملکی گالی بشکرد معنی ضرب المثل - > از ابروش سرکه می ریزدگزارش
5 | 0
شاطور٠٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢ساطور در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
جارت و جیرت٠٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٢های و هوی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
دم دا dam da٠٤:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢پادو، شاگرد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
دکون dokun٠٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢مغازه، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
مفل mafal٠٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢ضیافت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
چک و چوری chok o churi٠٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٢همه افراد یک خانواده از بزرگ و کوچک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
نه و بله٠٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢یکی به دو، مشاجره، بگو و بشنوی همراه با درگیری بر سر چیزی. در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
به سر و بهر خویهba sar o bahr khoye٠٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢ارزانی خودش، پیشکش خودش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
غاشنت qashent٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢فرصت داشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
تتک totk٠٤:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢جزغاله در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گرgor٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١١گلو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
گورجه gorga٠٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٠گوجه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
گتگر gateger٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٠به گمانم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
لمبور lembur٠٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٠لیمو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
درنجین deranjin٠٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٠آویزان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
لوح louh٠٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٠خواب آلود در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
گرهوک gerahuk٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٠هوای دم، در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
کروهغ kruheq٠٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٠دمل چرکین در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
خوئن khoan٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨خودمان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
نکس naks٠٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نحس در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
کوچک kuchak٠٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨کوچک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
باتهbate٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بعداً در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
همهتی hamahti٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨همین گونه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چون chapat٠٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دمپایی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
نروک naraok٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نتیجه و نبیره در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 1
نوک naok٠٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نوه در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بلاهbalah٠٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بزرگ در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
وار٠٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨قدرت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
نکس naks٠٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نقص در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
دابه قلم٠٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دست به قلم شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
اندونم andunom٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨نمی دانیم در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
ایست aseset٠٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨میسوزد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
جوتی٠٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨کفش در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پرسم parsom٠٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بیفتیمگزارش
2 | 0
سراک serak٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨آموزش دادن، راهنمایی کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
سغلی sogholi٠٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨کوچولو، سوگلی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بگیرش ور begiresh wor٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨پیدایشان کن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
غار٠٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨گم کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
چپلی chapali٠٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دمپایی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
سرک سیوال sarak siwal٠٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨سردرگم، بی سرنوشت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
بی بلاه bibalah٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بلا به دور ، خدای ناکرده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
بلا نزبت belanezbat٠٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨بلانسبت در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
تمادار tamadar٠٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨منتظر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0