اکبر روشنی

اکبر روشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدها خیر گدرنتین a kheyre godarentin١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٦به رغم افایده ی احتمالی چیزی / نیاز به چیزی، از آن چشم پوشیدن, قید چیزی را زدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
تهنت tohent١٧:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦در اثر ضعف / خستگی / بیماری /. . . ] بیهوش شدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
نه و بله١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٦یکی به دو، مشاجره، بگو و بشنوی همراه با درگیری بر سر چیزیدر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
خوش و حلال١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٦ارزانی کسی بودن پیشکش کسی بودن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
کهکاچ kohkach١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦جستجو ، گشتن دنبال چیزی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
تمادار tamadar١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٦توقع داشتن از ، منتظر اقدامی بودن از . . . . . در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
اپیرچت apirchet١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦پرخاش کردن، تو روی کسی پریدن، پخش شدن، فوران کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
سووک sowak١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦سبک در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
شوهاز shuhaz١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/١٦جستجو در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
اراوی١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٦به رخ کشیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
کتنگ کتنگ keteng keteng١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اخم وتَخم کردن؛ اخم وتخم چیزی را برای کسی آوردن بداخلاقی کردن؛ عصبانیت از خود نشان دادن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
پیچوک گرهن موکن١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اخم نکن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
هجل اوراخ hajal orakh١٧:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اجل دور سرش می چرخد در زبان ملکی گالی بشکرد وضعیت ناگوار و خطرناکی در انتظارش است.گزارش
5 | 0
هجل hajal١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اجل در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
نزار١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦کسی که بچه دار نمیشوددر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
کتل ketl١٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٦کتری در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
پادیغ١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٦سه پایه ای فلزی که معمولا برای گذاشتن کتری یا دیگ و تابه بر روی اجاق استفاده میشود ( در زبان ملکی گالی بشکرد )گزارش
2 | 0
کچ koch١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٦تکه سنگ در زبان ملکی گالی بشکرد تکه سنگ هایی که برای گذاشتن دیگ بر روی اجاق ( کودوم ) استفاده میشود.گزارش
2 | 0
کودوم١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٦نوعی اجاق در زبان ملکی گالی بشکردکه معمولا با ایجاد گودالی کوچک در کپر درست میکنند و معمولا از چند تکه سنگ برای گذاشتن دیگ و یا تابه بر روی آن استفاد ... گزارش
2 | 0
خوش نشین١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦کسی که به صورت موقت در جایی اسکان دارد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
میار mayar١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٦پناه بردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
به سر چه میکنم ba sar che mikonam١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٦ابتدا به ساکن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
درپسی derpasi١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٦آیه یاس خواندن، حرف های ناامید کننده زدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 0
هین١٦:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦بوی دهان در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
2 | 2
جفیر٠٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢نوعی خورجین دست بافت زیبا و تزیینی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
تخصیرات٠٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢تقصیرات در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
زوک٠٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢مار و عقرب و حشرات گزنده در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
چمک٠٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٢رقص در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 1
تخصیر٠٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢تقصیر در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 1
خورج٠٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢خورجین در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پاردونک٠٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢بندی که پالان را بوسیله آن به دم الاغ محکم کنند تا از حرکت رو به جلوی پالان جلوگیری شوددر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
تنگ٠٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢بندی یا کمربندی تزیینی که پالان را از طریق آن به سینه الاغ و اسب محکم ببندند تا از چرخش پالان جلوگیری کند در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 1
سر به چوه٠٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢در دام انداختن، گرفتارکردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 1
تخصیرات٠٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢جرم / خطای کسی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
ا تصدق سر a tasaddoq sar٠٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢به برکت توجه / حمایت کسی در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
12 | 0
زهر٠٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢عقرب در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 1
سربه نیست٠٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢نابود کردن، نفله کردن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
زهره ترک٠٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢در اثر ترس شدید ناخوش احوال شدن ، ترسیدن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
9 | 0
به یه بسین ba ye basin٠٥:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢از پسِ کسی / کاری برآمدن توان رویارویی با کسی / انجام کاری را داشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
جهت کرت jaht kert٠٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢از پا نایستادن / ننشستن به کوشش ادامه دادن؛ دست از تلاش برنداشتن در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
سر ا بره اویه نش sara baraoye nesh٠٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٢از بیخ عرب بودن, به کلی بی اطلاع بودن؛ از موضوع موردبحث چیزی ندانستندر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
گور به کهه که کفن هبی gore bekohe ke kafen hebi٠٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢آنقدر مُفلس و بیچاره است که حتی پول کفنش را هم ندارددر زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
پنهک panehk٠٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٢بخش غضروفی استخوان جمجمه نوزاد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
دو رنگ دو رویی٠٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٢رفتار دوگانه، دو نوع حرف زدن. در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
ا اه مونده و ا اه رونده a eh munda o a oh ronda٠٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢از دو طرف محروم یا نا امید. سرگردان. در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
7 | 0
گشاف gashaf٠٤:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢هول در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
زپه zapoh٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٢هول در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
ا ای گوش وت و ا او گوش روت a ei gosh wot o a o gosh raot٠٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢شنونده ای که به حرف یا نصیحتی بی اعتنا باشد، گویی که نشنیده باشد در زبان ملکی گالی بشکردگزارش
5 | 0
هلپ هلپ اکی halap halap aki٠٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٢از این شاخ به آن شاخ پریدن یا از این شاخه به آن شاخه پریدن, در حرف زدن موضوع معینی را پیگیری نکردن؛ پیوسته به موضوع های گوناگون گریز زدن در زبان ملکی ... گزارش
5 | 0
خدا کریمه٠٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢گذشت زمان ممکن است موجب گشایش در کار شود. از این ستون تا به آن ستون فرج است در زبان ملکی گالی بشکرد گزارش
5 | 0