برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

روناک سالاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [آب و فاضلاب] در تصفیه آب و فاضلاب به معنی" زمان ماند" فاضلاب یا آب در یک راکتور میباشد و اغلب به صورت retention time به کاربرده میشود. ١٣٩٨/١٠/١٢
|

2 [شیمی] و [آب و فاضلاب]: ترکیب شدن
being coordinated to a metal ion : ترکیب شدن با یک یون فلزی
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

3 indifferent:خنثی [آب و فاضلاب]
مثال:indifferent electrolyte: الکترولیت خنثی، پلیمرهای بدون باری که به عنوان منعقدکننده در تصفیه آب و فاضلاب و به ع ...
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

4 انتقال آلودگی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

5 آلایندگی
مثال: Contamination of commercial chemicals : آلایندگی مواد شیمیایی تجاری
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

6 [مهندسی آب و فاضلاب] : screw press : پرس پیچوار، وسیله ای برای آبگیری لجن که از یک قطعه مارپیچ درون یک استوانه منفذدار تشکیل شده است. ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

7 در هیدرولیک و تصفیه آب و فاضلاب به معنی کانال یا مسیر حرکت آب ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

8 نهایی
مثال: finished water: آب نهایی [مربوط به تصفیه آب]
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

9 استفاده از
مثال:
jones demonstrated overall advantages with aluminum chlorohydrate
جونز مزایای کلی استفاده از آلومینیوم کلروهیدرات را نشان ...
١٣٩٧/٠٦/٣١
|

10 غلیظ ، لزج، ویسکوز
syrupy solution محلول غلیظ یا ویسکوز
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

11 به لحاظ تجاری، به صورت تجاری ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

12 به لحاظ تئوری ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

13 متصل یا دارای پیوند [شیمی] چسبیده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

14 آمایش کننده (مربوط به تصفیه لجن در تصفیه فاضلاب) ١٣٩٧/٠٥/١٧
|