رهام

رهام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdrive by٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٨اصطراحی که توسط سیاهپوست ها استفاده می شود به حرکتیکه درآن یک گروه بهصورت ناشناس و برای تلافی کردن به یک محل حمله کرده و شروع بت تیراندازی میکنندگزارش
28 | 1
in case of١٤:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨در قبالگزارش
21 | 1
sample١٩:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/١٦مورد آزمایش قرار دادنگزارش
41 | 1
take it for granted١٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠١/١٦بدون فکر، اطمینان حاصل کردنگزارش
62 | 3
soak up٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠١/١٥جذب کردن ( مایع )گزارش
53 | 1
make for٢٢:٥١ - ١٣٩٧/٠١/١٥پیش رفتن به سوی گزارش
55 | 1
former٢٢:٤٨ - ١٣٩٧/٠١/١٥سابقگزارش
97 | 1
establish٢١:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/١٥جا افتادن ( در مقامی و. . . )گزارش
64 | 1
walk over٢١:٥١ - ١٣٩٧/٠١/١٠اصطلاح خودمانی سوسک کردنگزارش
25 | 1
sherring crocodile tear١٥:٠٩ - ١٣٩٦/١٢/١٥اشک تمساح ریختنگزارش
0 | 0
passionate١٥:١١ - ١٣٩٦/١٢/٠٥پرشورگزارش
69 | 2
hearing impared١٣:٢٧ - ١٣٩٦/١٢/٠٢سنگین گوش یا کم شنواگزارش
0 | 0
burst١٤:٣٠ - ١٣٩٦/١١/٢٨احساسی قوی و کوتاهگزارش
69 | 1
slur١٤:٠٤ - ١٣٩٦/١١/٢٨شعار گزارش
0 | 2
chopped liver١٣:١٠ - ١٣٩٦/١١/٢٠مربای باقلوا گزارش
0 | 2
ignition٢٢:٥٧ - ١٣٩٦/١١/١٣استارت ماشینگزارش
304 | 1
dude٢٢:٤٨ - ١٣٩٦/١١/١٣رفیق صمیمیگزارش
218 | 2
barely٢٠:٤٧ - ١٣٩٦/١١/١٣ندرتاگزارش
69 | 2
ball٢٠:٤٦ - ١٣٩٦/١١/١٣هر نوع بازی با توپگزارش
37 | 4
seize١١:٠٦ - ١٣٩٦/١١/١٣بدست آوردنگزارش
14 | 1