برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Roja Aryani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کتول بمعنای بالا،بلندی،بزرگ،دراز
و کتولی یکی از مهمترین سبک های موسیقی آوازی در استان مازندران است.
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

2 آبسکون نام دیگر دریای خزر نیست بلکه نام جزیره یا بندرگاهی بود کهن که در جنوب شرقی دریای خزر قرار داشت که اکنون محل دقیق آن شناخته نیست.همچنین آبسکو ... ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

3 کتول یک واژه تبری است و بمعنای : بالا،بلندی،بزرگ و دراز میباشد.( Katoul) ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

4 در مفهوم: "وقت سر خاراندن نداشتن " being on the go all day
کل روز وقت سرخاروندن نداشتم (پرمشغله بودن )
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

5 کتابی که دارم مینویسم درباره ی "روستای هشتل " است،روستایی که در آنجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم(یکی از روستاهای شهر آمل )
تلفظ دقیق آن هم "Hasht t ...
١٣٩٨/١٠/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 on the go
• He has at least two other projects on the go .
• حداقل دو پروژه در حال اجرا دارد
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

2 on the go
• I've been on the go all day.
• کل روز سرم شلوغ بود
١٣٩٨/١٠/٢٥
|