برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر عبدالهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کارمون تمومه، به چوخ رفتیم ١٣٩٩/١١/٢٧
|

2 مخفف نیروی دریایی آمریکا ١٣٩٩/١١/٠٩
|

3 محزون شدند، غمگین شدند ١٣٩٩/١١/٠٩
|