برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضاعلایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موسیقی دان
نوت نویس
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

2 اختلافات و درگیری داخلی ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

3 شخصیت مشهور
famous
١٣٩٩/٠٤/١٩
|

4 بنفشه آبی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

5 floor ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

6 به عنوان ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

7 مکان گردشگری و سیاحت ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

8 long distance مسافت طولانی
distance (verb) is دور کردن
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

9 but - not ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

10 transport- carry - trasfer ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

11 Can
Maybe
Should
١٣٩٨/١١/٢٧
|

12 ساخته دسته بشر
خلق شده
ایجاد شده
اختراع شده
١٣٩٨/١١/٢٧
|

13 موج ١٣٩٨/١١/٢٦
|

14 عام
مشترک
متشابه
١٣٩٨/١١/٢٤
|

15 One of the hundreds ١٣٩٨/١١/٢٤
|

16 50 present ١٣٩٨/١١/٢٤
|

17 carpet ١٣٩٨/١١/٢٤
|

18 حصیر
رو انداز
قالیچه
گلیم
١٣٩٨/١١/٢٤
|

19 سم
هر گونه کود
١٣٩٨/١١/٢٤
|

20 مکانیک
مکانیسم خاک
١٣٩٨/١١/٢٤
|

21 محرمانه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

22 دو زیر ساخت برای تولید برنج موجود است ١٣٩٨/١١/٢٣
|

23 کسی از رویش اولیه برنج خبر ندارد ١٣٩٨/١١/٢٣
|

24 زمان اضافه (هنگام کار) ١٣٩٨/١١/٢٠
|

25 مراقبت یا پرستاری از ١٣٩٨/١١/٢٠
|

26 کمتر از
حداقل
١٣٩٨/١١/١٩
|

27 درمان کننده ١٣٩٨/١١/١٢
|