رضاعلایی

رضاعلایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcomposer١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢١موسیقی دان نوت نویس گزارش
5 | 1
civil war١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٩اختلافات و درگیری داخلیگزارش
7 | 0
well known٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٩شخصیت مشهور famousگزارش
2 | 1
water hyacinth١١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٥بنفشه آبیگزارش
2 | 0
طبقه٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢floorگزارش
0 | 1
in charge of٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢به عنوانگزارش
5 | 1
تفرجگاه١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩مکان گردشگری و سیاحتگزارش
7 | 1
distance١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٣long distance مسافت طولانی distance ( verb ) is دور کردنگزارش
7 | 1
however١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٣but - notگزارش
5 | 1
vehicles٢١:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٣transport - carry - trasferگزارش
30 | 0
could١٧:١٨ - ١٣٩٨/١١/٢٧Can Maybe Shouldگزارش
14 | 1
inventions١٦:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٧ساخته دسته بشر خلق شده ایجاد شده اختراع شدهگزارش
12 | 1
currents١٩:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٦موجگزارش
16 | 0
common٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤عام مشترک متشابهگزارش
9 | 2
percent٠٩:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٤One of the hundredsگزارش
14 | 1
probably٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٤50 presentگزارش
9 | 2
rug٠٩:١٦ - ١٣٩٨/١١/٢٤carpetگزارش
7 | 1
rug٠٩:١٥ - ١٣٩٨/١١/٢٤حصیر رو انداز قالیچه گلیمگزارش
5 | 0
fertilizer٠٩:٠٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤سم هر گونه کودگزارش
7 | 1
machines٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤مکانیک مکانیسم خاکگزارش
9 | 1
private٢١:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٣محرمانهگزارش
16 | 1
there are two main ways to grow rice٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٣دو زیر ساخت برای تولید برنج موجود استگزارش
2 | 0
no one really knows where rice came from٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٢٣کسی از رویش اولیه برنج خبر نداردگزارش
2 | 0
overtime١٧:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٠زمان اضافه ( هنگام کار )گزارش
25 | 1
take care١٧:٣١ - ١٣٩٨/١١/٢٠مراقبت یا پرستاری ازگزارش
12 | 1
fewer٢٢:٤٢ - ١٣٩٨/١١/١٩کمتر از حداقلگزارش
37 | 1
medicine١٦:٥٦ - ١٣٩٨/١١/١٢درمان کنندهگزارش
16 | 1