رضا یزدانی فر

رضا یزدانی فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهto settle١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣خاتمه دادنگزارش
0 | 0
miming١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣پانتومیمگزارش
2 | 0
act out٠١:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣به تصویر کشیدنگزارش
2 | 0
cared for١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢علاقه داشتنگزارش
0 | 0
occur with٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦همراهی کردن ، همنوازی کردنگزارش
0 | 0
unvarying pattern١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥غیر قابل تغییر ، کلیشه ایگزارش
0 | 0
capture the imagination٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨تصورات را برآورده کندگزارش
0 | 0
failed to capture the imagination٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨نتوانست تصورات را برآورده کندگزارش
0 | 0