رضا زمانی

رضا زمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسمبولیسم اجتماعی١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٨( شعر نو ) نماد گراییگزارش
2 | 0
امپریالیسم١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩حکومت استعماری و استبدادیگزارش
7 | 0
بخل٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠١/١٧از ریشه بخیل =حسود بخل هم میگن بهش بعضی جاها همونهگزارش
2 | 1
عرضی١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٤ظاهریگزارش
5 | 0
اسمان نیلگون١٦:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٤اسمان رنگیگزارش
2 | 0
بدیهیات١٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٤روشنگزارش
9 | 0
انکار٢٢:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٠رَدگزارش
5 | 0
دراز اویز١٣:٣١ - ١٣٩٩/١٢/١٩دراز اویز زینتی: کراواتگزارش
2 | 0
تملق٢١:١٦ - ١٣٩٩/١٢/١١خایه مالی کردنگزارش
18 | 1
شره١١:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠زیاده روی در شهوت ورزیدن=ارسطوگزارش
9 | 0
ذکر١٦:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٩توراتگزارش
2 | 1
فمینیست١٩:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٨نظریه ای ک میخواهد جهان را از دیدگاه زن ببیند نه مردگزارش
32 | 3
ابتر١٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٧برخی از اعراب ب پیامبر میگفتن ابتر تا تحقیرش کننگزارش
2 | 1
غاصبانه١١:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦به زورگزارش
2 | 0
نفس لوامه١٧:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٤نفس بیار ملامت کنندهگزارش
0 | 0
ورد سپهر١٧:١١ - ١٣٩٩/١١/١١ورد سپهریا تروپسوسفر همان هوا کره یا اتمسفر استگزارش
5 | 1
خمخانه٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦می خانه. می کده. اسکولپگزارش
5 | 0
بالفعل١٠:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦بیرون بیارتش ؛چیزی ک درونشرو بروز بدهگزارش
5 | 1
جون١٦:٥٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥جون عجب چیزیه چ پرو پاچه ای چ کمالاتی معمولا وقتی جنس مخالف گیبینیم ک بتر بیر شی هس از این کلمه استفاده میکنیم اوف هم میشه گفتگزارش
21 | 1
تعامل٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٠٤اتحاد. همکاری.گزارش
12 | 1
دئیسم٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٠٣بی دین گراییگزارش
2 | 1
بی رغبت١٥:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٣بی انگیزهگزارش
2 | 0
قافله سالار١٣:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٠٣رهبرگزارش
7 | 0
دیگربار١٩:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٠١بار دیگر . دوبارهگزارش
2 | 0
تحمیلی١٧:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٠١اجباری زوری خشنگزارش
5 | 1
لیبرالیسم١٧:٤١ - ١٣٩٩/١٠/٣٠چیزی ب اسم ازادی خواهی نداریم اینا همش برای فریب دادن مردمه ک همش زیر سرگول باریسم ها و فراماسونری ها هستشگزارش
2 | 1
اختناق١١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٣٠سختگیریگزارش
12 | 0
جهان وطنی٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٨کاسموپولیتیسمگزارش
2 | 0
چکاچک١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٨صدای پیاپی نیزه هاگزارش
5 | 0
فروتر١٧:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٨پایین ترگزارش
2 | 1
اباحیت١٨:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٢٧جایز دانستن همه امورگزارش
25 | 1
ره اورد١٧:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٧دست آوردگزارش
7 | 1
تسری١٦:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٧جا به جاییگزارش
18 | 1
سکولار١٦:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧بی دین گرایی، افراد بی دین ک رویکرد دنیوی دارندگزارش
18 | 1
فئودالیسم١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٧نوعی برده برداری فراگیر بود زیرا کشاورزان وابسته ب زمین های اربابان خود بودند و امکان نقل انتقال جابه جایی نداشتند.گزارش
9 | 0
همنام١٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٧هم کینه!گزارش
5 | 0
التزام١١:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٦اجباری گزارش
2 | 0
مذموم١٠:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٦باطلگزارش
2 | 0
بحبوحه١٠:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٦بحبوحه جنگ:شلوغیگزارش
2 | 1
اخوت٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٦دوستی برادرانه دوستی خالصگزارش
9 | 1
تبری١٥:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٥دشمن باشیم با خدا و پیامبران و امامانشگزارش
2 | 1
دم تیغ١٦:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٤کنایه از نابود کردنگزارش
2 | 1
بشارت١٢:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٤خبر خوبگزارش
9 | 0
موخر١٢:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٤اخرگزارش
2 | 1
افاق١٢:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٣جهان هستیگزارش
14 | 1
انفس١٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٣چیز ی ک مربوط ب درون ادمی میشود، تفکر در خودگزارش
9 | 1
قابل وصول١٨:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٧قابل رسیدنگزارش
2 | 0
تراویس فیمل٢٢:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٦رگنار لاثبروک درستهگزارش
2 | 0
دیپلمات١١:١٧ - ١٣٩٩/١٠/١٥کار کشتهگزارش
5 | 1
اکتسابی٢٢:٣١ - ١٣٩٩/١٠/١٤مخالف انتسابی ک انتسابیو ب ما میدن و ما توش نقش نداریم ولی اکتسابی ماخودمون با تلاش خودمون ب دستش میاریمگزارش
21 | 0