برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا زمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تورات ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

2 نظریه ای ک میخواهد جهان را از دیدگاه زن ببیند نه مرد ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

3 برخی از اعراب ب پیامبر میگفتن ابتر تا تحقیرش کنن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 به زور ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

5 نفس بیار ملامت کننده ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

6 ورد سپهریا تروپسوسفر همان هوا کره یا اتمسفر است ١٣٩٩/١١/١١
|

7 می خانه. می کده.اسکولپ ١٣٩٩/١١/٠٦
|

8 بیرون بیارتش ؛چیزی ک درونشرو بروز بده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

9 جون عجب چیزیه چ پرو پاچه ای چ کمالاتی معمولا وقتی جنس مخالف گیبینیم ک بتر بیر شی هس از این کلمه استفاده میکنیم اوف هم میشه گفت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

10 اتحاد.همکاری. ١٣٩٩/١١/٠٤
|

11 پوچ گرایی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

12 بی دین گرایی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

13 بی انگیزه ١٣٩٩/١١/٠٣
|

14 رهبر ١٣٩٩/١١/٠٣
|

15 بار دیگر .دوباره ١٣٩٩/١١/٠١
|

16 اجباری زوری خشن ١٣٩٩/١١/٠١
|

17 چیزی ب اسم ازادی خواهی نداریم اینا همش برای فریب دادن مردمه ک همش زیر سرگول باریسم ها و فراماسونری ها هستش ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

18 سختگیری ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

19 کاسموپولیتیسم ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

20 صدای پیاپی نیزه ها ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

21 پایین تر ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

22 جایز دانستن همه امور ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

23 دست آورد ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

24 جا به جایی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

25 بی دین گرایی،افراد بی دین ک رویکرد دنیوی دارند ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

26 نوعی برده برداری فراگیر بود زیرا کشاورزان وابسته ب زمین های اربابان خود بودند و امکان نقل انتقال جابه جایی نداشتند. ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

27 هم کینه! ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

28 قوم‌گرایی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

29 اجباری
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

30 باطل ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

31 بحبوحه جنگ:شلوغی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

32 دوستی برادرانه دوستی خالص ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

33 دشمن باشیم با خدا و پیامبران و امامانش ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

34 کنایه از نابود کردن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

35 خبر خوب ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

36 اخر ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

37 جهان هستی ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

38 چیز ی ک مربوط ب درون ادمی میشود،تفکر در خود ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

39 قابل رسیدن ١٣٩٩/١٠/١٧
|

40 رگنار لاثبروک درسته ١٣٩٩/١٠/١٦
|

41 کار کشته ١٣٩٩/١٠/١٥
|

42 مخالف انتسابی ک انتسابیو ب ما میدن و ما توش نقش نداریم ولی اکتسابی ماخودمون با تلاش خودمون ب دستش میاریم ١٣٩٩/١٠/١٤
|

43 داده شده میشه با کسب شده اشتباه نگیرید چیزیه ک بهمون میدن ما کسبش نمیکنیم ١٣٩٩/١٠/١٤
|

44 همه ،اکثریت ١٣٩٩/١٠/١٤
|

45 عضلات سرینی هم میشه گفت بهش ١٣٩٩/١٠/١١
|

46 غرق شده! ١٣٩٩/١٠/١٠
|

47 احکام و عبادات شرعی ١٣٩٩/١٠/١٠
|

48 باریک و دراز ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

49 پرش
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

50 یچیزیو میگن تقابل همن یه متضاد هم یا این ک متحد همن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|