برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا زمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حکومت استعماری و استبدادی ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

2 از ریشه بخیل =حسود
بخل هم میگن بهش بعضی جاها همونه
١٤٠٠/٠١/١٧
|

3 ظاهری ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

4 اسمان رنگی ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

5 روشن ١٣٩٩/١٢/٢٤
|

6 رَد ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

7 دراز اویز زینتی: کراوات ١٣٩٩/١٢/١٩
|

8 خایه مالی کردن ١٣٩٩/١٢/١١
|

9 زیاده روی در شهوت ورزیدن=ارسطو ١٣٩٩/١٢/١٠
|

10 تورات ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

11 نظریه ای ک میخواهد جهان را از دیدگاه زن ببیند نه مرد ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

12 برخی از اعراب ب پیامبر میگفتن ابتر تا تحقیرش کنن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

13 به زور ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

14 نفس بیار ملامت کننده ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

15 ورد سپهریا تروپسوسفر همان هوا کره یا اتمسفر است ١٣٩٩/١١/١١
|

16 می خانه. می کده.اسکولپ ١٣٩٩/١١/٠٦
|

17 بیرون بیارتش ؛چیزی ک درونشرو بروز بده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

18 جون عجب چیزیه چ پرو پاچه ای چ کمالاتی معمولا وقتی جنس مخالف گیبینیم ک بتر بیر شی هس از این کلمه استفاده میکنیم اوف هم میشه گفت ١٣٩٩/١١/٠٥
|

19 اتحاد.همکاری. ١٣٩٩/١١/٠٤
|

20 پوچ گرایی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

21 بی دین گرایی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

22 بی انگیزه ١٣٩٩/١١/٠٣
|

23 رهبر ١٣٩٩/١١/٠٣
|

24 بار دیگر .دوباره ١٣٩٩/١١/٠١
|

25 اجباری زوری خشن ١٣٩٩/١١/٠١
|

26 چیزی ب اسم ازادی خواهی نداریم اینا همش برای فریب دادن مردمه ک همش زیر سرگول باریسم ها و فراماسونری ها هستش ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

27 سختگیری ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

28 کاسموپولیتیسم ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

29 صدای پیاپی نیزه ها ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

30 پایین تر ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

31 جایز دانستن همه امور ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

32 دست آورد ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

33 جا به جایی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

34 بی دین گرایی،افراد بی دین ک رویکرد دنیوی دارند ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

35 نوعی برده برداری فراگیر بود زیرا کشاورزان وابسته ب زمین های اربابان خود بودند و امکان نقل انتقال جابه جایی نداشتند. ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

36 هم کینه! ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

37 قوم‌گرایی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

38 اجباری
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

39 باطل ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

40 بحبوحه جنگ:شلوغی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

41 دوستی برادرانه دوستی خالص ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

42 دشمن باشیم با خدا و پیامبران و امامانش ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

43 کنایه از نابود کردن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

44 خبر خوب ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

45 اخر ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

46 جهان هستی ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

47 چیز ی ک مربوط ب درون ادمی میشود،تفکر در خود ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

48 قابل رسیدن ١٣٩٩/١٠/١٧
|

49 رگنار لاثبروک درسته ١٣٩٩/١٠/١٦
|

50 کار کشته ١٣٩٩/١٠/١٥
|