برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رضا آزاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گرفتارِ، دستخوشِ، درگیرِ ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

2 سنگ قبر
noun: a marker (as of metal or stone) placed on a grave to identify the person buried there
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

3 کمی بعد از، در حدودِ ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

4 زندگی روزانه؛ زندگی معمولی؛ زندگی عادی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

5 چند محصولی؛ کشاورزی چند محصولی

Perhaps surprisingly, research indicates that the yield for polycultures is greater than a monoculture of equiv ...
١٣٩٩/٠١/١٩
|

6 جنِّ مزاحم ١٣٩٩/٠١/١٩
|

7 آشوب، اغتشاش
شکاف
١٣٩٩/٠١/١٦
|

8 دسته بلند ١٣٩٩/٠١/١٦
|

9 دست نخورده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

10 قدرت گرفتن از ... ١٣٩٩/٠١/١٥
|

11 انتقال دادن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

12 تجزیه کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

13 ایده‌نگار ١٣٩٩/٠١/١٤
|

14 آوا نگاشت ١٣٩٩/٠١/١٤
|

15 کارِ بی‌مزد؛ بیگاری ١٣٩٩/٠١/١٤
|

16 سلسله سلطنتی؛ دودمان سلطنتی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

17 جامعه عادلانه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

18 موحدون (نام سلسله ای اسلامی در شمال آفریقا که در قرن دوازدهم میلادی تأسیس شد) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

19 مرابطون ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

20 آثار فرهنگی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

21 جمع emporium به معنی بازار بزرگ؛ مرکز فروش ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

22 بزرگ؛ کبیر (ریشه لاتینی دارد)
Charles Magnus
شارل بزرگ (شارلمانی)
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

23 تخت خواب زن و شوهر؛
رابطه زن و شوهری
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

24 منسوخ؛ بدون کاربرد ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|