برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رایا صیادیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عاشق شدن ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

2 به معنای خاله یا خواهر مادر در زبان پارسی میباشد ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

3 overdose اصلش است.
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

4 شبکه ی رایانه ای فراگیر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

5 حصیری که از نی میبافند ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

6 دشمنان
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

7 گرفتگی گلو از غصه، حالت گرفتگی روحی که در گفتار و چهره نمایان می شود ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

8 ره آوردِ سفر ، سوغات ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

9 خودرایی ، خودسری ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

10 با ارزش ، گرانبها ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

11 آرزو ، امید ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

12 طمع، حرص ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

13 آلودگی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

14 جمع ادب ، رسم ها ، روش های پسندیده ، عادات ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

15 دیگر، دیگری ، بعد ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

16 ای از بر من دور همانا خبرت نیست
کز مویه چوموئی شدم از ناله چو نالی از فصیح الزمان رضوانی(شیرازی ) هست . بالاتر نام شاعر رو علامت سوال گذاشتید
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

17 پرنده ای افسانه ای که اگر سایه اش بر سر کسی بیفتد، آن شخص سعادتمند میشود ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

18 هاج و واج ، گیج ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|