برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسول کریمی

رسول کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صد و هشتاد باز کردن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

2 از چپ یا راست رفتن
مثل = I break left = من از سمت چپ میرم یا من به چپ میپیچم
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

3 یه بار دیگه بگو - بگو ببینم چی شد! ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

4 معنی اصلیش زنجیره ولی در زمان های دردسر یا اشتباه کردن میگن مثل زرشک! ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

5 بازنده ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

6 بزن بریم ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

7 خبرچین ١٣٩٩/٠٦/٣١
|