برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسول قنبری

رسول قنبری مترجم حوزه اقتصاد سیاسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ناگهان با واقعیت روبرو شدن ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 متضرر، آسیب‌دیده ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

3 نفوذ بسیار زیاد داشتن ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

4 به کاری که در آن تبحر داری ادامه دادن/چسبیدن ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

5 کنترل کامل چیزی را در دست داشتن ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

6 وظایف مهمی بر دوش داشتن ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

7 بازمفهوم‌پردازی
بازمفهوم‌سازی
١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

8 به هدف نرسیدن ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

9 سرمایه‌سالاری
واژه‌ی سرمایه‌سالاری، حکمرانی منطق سرمایه را بهتر نشان می‌دهد.
١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

10 پیوند شدید داشتن با چیزی ١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

11 اخراجی ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

12 درجه‌ی بسیار عالی ١٤٠٠/٠١/١٦
|

13 هم‌بسته ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

14 کمابیش ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

15 ناراحت و غمگین ١٣٩٩/١١/٢٧
|

16 جایگاه خود را بازیافتن ١٣٩٩/١١/٢٧
|

17 کلان‌مقیاس ١٣٩٩/١١/٢٦
|

18 تکمیل شدن ظرفیت ١٣٩٩/١١/٢٦
|

19 جبرانی؛ به روشی جبران کننده ١٣٩٩/١١/٢٦
|

20 رها کردن ١٣٩٩/١١/٢٤
|

21 توجه دیگران را جلب نکردن
احتیاط کردن
١٣٩٩/١١/٢٢
|

22 با عصبانیت نگاه کردن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

23 خوب موندی ١٣٩٩/١١/٢١
|

24 بی مقصد رانندگی کردن ١٣٩٩/١١/٢١
|

25 ناگهان متوجه چیزی شدن ١٣٩٩/١١/٢١
|

26 ابراز تعجب ، تحقیر ، خشم ، انزجار ، کسالت ، ناامیدی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

27 مغرورانه ١٣٩٩/١١/٢٠
|

28 با خوشرویی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

29 به حال خود گریه کردن
یه حال خود زار زدن
١٣٩٩/١١/٢٠
|

30 نگران کسی بودن ١٣٩٩/١١/١٨
|

31 دیوانه‌وار ١٣٩٩/١١/١٨
|

32 بدون عجله ١٣٩٩/١١/١٨
|

33 پدرسالار ١٣٩٩/١١/١٦
|

34 چیزی را از کسی غنیمت گرفتن
حقوق بیشتر خواستن
١٣٩٩/١١/١٦
|

35 فرمانبردار ١٣٩٩/١١/١٦
|

36 پافشاری کودکانه بر چیزی ١٣٩٩/١١/١٥
|

37 مغتنم ١٣٩٩/١١/١٤
|

38 حبس در خانه ١٣٩٩/١١/١٤
|

39 تقصیر خودت است
تصمیم خودت بوده
١٣٩٩/١١/١٣
|

40 بیمه بیکاری ١٣٩٩/١١/١٣
|

41 موفقیت با فاصله اندک از نفر بعدی
قبولی ناپلئونی
١٣٩٩/١١/١٣
|

42 گربه را دم حجله کشتن ١٣٩٩/١١/١٣
|

43 راسخ؛ لایتغیر ١٣٩٩/١١/١٢
|

44 تغییرناپذیر
حک شده بر لوح سنگی
١٣٩٩/١١/١١
|

45 کاستن یا تضعیف آرام ١٣٩٩/١١/١٠
|

46 درخشیدن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

47 احیا ١٣٩٩/١١/٠٨
|

48 رابطه‌ی جنسی معامله‌وار ١٣٩٩/١١/٠٨
|

49 عذاب کشیدن از چیزی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

50 unpleasant that someone does
در رنج از چیزی بودن
١٣٩٩/١١/٠٧
|