رسول قنبری

رسول قنبری مترجم حوزه اقتصاد سیاسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrentier١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦رانتجوگزارش
0 | 0
wing commander١٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦فرمانده پروازگزارش
0 | 0
unswervingly١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/١٧بی وقفهگزارش
0 | 0
rearmament١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨نوسازی تسلیحاتیگزارش
0 | 0
skim off١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٢بیرون کشیدن سودگزارش
0 | 0
pitched into١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣١انتقاد یا حمله شدیدگزارش
0 | 0
load up on١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣١خرید حجم زیادی از یک چیزگزارش
2 | 0
moneybag١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠خرپولگزارش
0 | 0
hold somebody to ransom١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧کسی را مجبور به کاری کردنگزارش
2 | 0
flit between١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧مدام بین دو چیز در نوسان و رفت وآمد بودنگزارش
0 | 0
the scales fell from my eyes١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٥ناگهان با واقعیت روبرو شدنگزارش
0 | 0
sufferer١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٤متضرر، آسیب دیدهگزارش
2 | 0
have a long arm١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣نفوذ بسیار زیاد داشتنگزارش
0 | 0
stick to your knitting١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨به کاری که در آن تبحر داری ادامه دادن/چسبیدنگزارش
0 | 0
in command of٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥کنترل کامل چیزی را در دست داشتنگزارش
5 | 0
entrusted with٠٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥وظایف مهمی بر دوش داشتنگزارش
2 | 0
reconceptualization٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣بازمفهوم پردازی بازمفهوم سازیگزارش
2 | 0
fall short of something٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣به هدف نرسیدنگزارش
0 | 1
capitalism٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣سرمایه سالاری واژه ی سرمایه سالاری، حکمرانی منطق سرمایه را بهتر نشان می دهد.گزارش
5 | 0
be anchored in something٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣پیوند شدید داشتن با چیزیگزارش
0 | 0
sacked٠٨:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٦اخراجیگزارش
0 | 0
triple a١٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٦درجه ی بسیار عالیگزارش
2 | 0
associated١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٣هم بستهگزارش
5 | 1
grosso modo١٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٢کمابیشگزارش
0 | 0
in a state١٩:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٧ناراحت و غمگینگزارش
2 | 0
come into one's own١٢:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢٧جایگاه خود را بازیافتنگزارش
5 | 1
large scale١٦:١٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦کلان مقیاسگزارش
0 | 1
overfull١٦:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٢٦تکمیل شدن ظرفیتگزارش
0 | 0
compensatingly١٢:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦جبرانی؛ به روشی جبران کنندهگزارش
0 | 0
to ditch something٢١:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٤رها کردنگزارش
0 | 0
keep a low profile١٣:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٢توجه دیگران را جلب نکردن احتیاط کردنگزارش
5 | 0
look cross١٢:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٢با عصبانیت نگاه کردنگزارش
7 | 0
you’re looking well١٥:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢١خوب موندیگزارش
0 | 0
drifting١٣:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢١بی مقصد رانندگی کردنگزارش
5 | 1
penny drop١٢:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢١ناگهان متوجه چیزی شدنگزارش
2 | 0
heavens above١٥:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٢٠ابراز تعجب ، تحقیر ، خشم ، انزجار ، کسالت ، ناامیدیگزارش
2 | 1
pompously١٢:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٢٠مغرورانهگزارش
0 | 0
light heartedly١١:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٠با خوشروییگزارش
0 | 0
crying oneself١٠:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٠به حال خود گریه کردن یه حال خود زار زدنگزارش
2 | 0
eat at someone١٢:٢٠ - ١٣٩٩/١١/١٨نگران کسی بودنگزارش
2 | 0
manically٠٩:٤١ - ١٣٩٩/١١/١٨دیوانه وارگزارش
0 | 0
unrushed٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/١١/١٨بدون عجلهگزارش
0 | 1
padre padrone١٧:١٠ - ١٣٩٩/١١/١٦پدرسالارگزارش
0 | 0
hack at١٣:٤٦ - ١٣٩٩/١١/١٦چیزی را از کسی غنیمت گرفتن حقوق بیشتر خواستنگزارش
0 | 0
pushover١١:٣٩ - ١٣٩٩/١١/١٦فرمانبردارگزارش
14 | 0
press the point١٠:١٣ - ١٣٩٩/١١/١٥پافشاری کودکانه بر چیزیگزارش
0 | 0
mind boggling١٣:٢٩ - ١٣٩٩/١١/١٤مغتنمگزارش
0 | 0
coop up١٠:٥٨ - ١٣٩٩/١١/١٤حبس در خانهگزارش
5 | 0
that’s your lookout١١:١١ - ١٣٩٩/١١/١٣تقصیر خودت است تصمیم خودت بودهگزارش
0 | 0
be on the dole١١:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٣بیمه بیکاریگزارش
2 | 0