برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسول قنبری

رسول قنبری مترجم حوزه اقتصاد سیاسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هم‌بسته ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

2 کمابیش ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

3 ناراحت و غمگین ١٣٩٩/١١/٢٧
|

4 جایگاه خود را بازیافتن ١٣٩٩/١١/٢٧
|

5 کلان‌مقیاس ١٣٩٩/١١/٢٦
|

6 تکمیل شدن ظرفیت ١٣٩٩/١١/٢٦
|

7 جبرانی؛ به روشی جبران کننده ١٣٩٩/١١/٢٦
|

8 رها کردن ١٣٩٩/١١/٢٤
|

9 توجه دیگران را جلب نکردن
احتیاط کردن
١٣٩٩/١١/٢٢
|

10 با عصبانیت نگاه کردن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

11 خوب موندی ١٣٩٩/١١/٢١
|

12 بی مقصد رانندگی کردن ١٣٩٩/١١/٢١
|

13 ناگهان متوجه چیزی شدن ١٣٩٩/١١/٢١
|

14 ابراز تعجب ، تحقیر ، خشم ، انزجار ، کسالت ، ناامیدی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

15 مغرورانه ١٣٩٩/١١/٢٠
|

16 با خوشرویی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

17 به حال خود گریه کردن
یه حال خود زار زدن
١٣٩٩/١١/٢٠
|

18 نگران کسی بودن ١٣٩٩/١١/١٨
|

19 دیوانه‌وار ١٣٩٩/١١/١٨
|

20 بدون عجله ١٣٩٩/١١/١٨
|

21 پدرسالار ١٣٩٩/١١/١٦
|

22 چیزی را از کسی غنیمت گرفتن
حقوق بیشتر خواستن
١٣٩٩/١١/١٦
|

23 فرمانبردار ١٣٩٩/١١/١٦
|

24 پافشاری کودکانه بر چیزی ١٣٩٩/١١/١٥
|

25 مغتنم ١٣٩٩/١١/١٤
|

26 حبس در خانه ١٣٩٩/١١/١٤
|

27 تقصیر خودت است
تصمیم خودت بوده
١٣٩٩/١١/١٣
|

28 بیمه بیکاری ١٣٩٩/١١/١٣
|

29 موفقیت با فاصله اندک از نفر بعدی
قبولی ناپلئونی
١٣٩٩/١١/١٣
|

30 گربه را دم حجله کشتن ١٣٩٩/١١/١٣
|

31 راسخ؛ لایتغیر ١٣٩٩/١١/١٢
|

32 تغییرناپذیر
حک شده بر لوح سنگی
١٣٩٩/١١/١١
|

33 کاستن یا تضعیف آرام ١٣٩٩/١١/١٠
|

34 درخشیدن ١٣٩٩/١١/٠٩
|

35 احیا ١٣٩٩/١١/٠٨
|

36 رابطه‌ی جنسی معامله‌وار ١٣٩٩/١١/٠٨
|

37 عذاب کشیدن از چیزی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

38 unpleasant that someone does
در رنج از چیزی بودن
١٣٩٩/١١/٠٧
|

39 serve to show that (something previously assumed to be the case) is not true ١٣٩٩/١١/٠٦
|

40 نادرستی چیزی را ثابت کردن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

41 آمادگی پذیرش ١٣٩٩/١١/٠٥
|

42 به‌طرز وحشتناکی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

43 تغییری نخواهد کرد ١٣٩٩/١١/٠٥
|

44 با شخص معروفی هم نظر بودن ١٣٩٩/١١/٠٢
|

45 پول بادآورده
پول مفت
١٣٩٩/١١/٠٢
|

46 اسارت بدهی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

47 تسهیلات بیش از اعتبار
ارائه تسهیلات بیش از گردش حساب و توان پرداخت فرد
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

48 خیانت کردن
نمک خوردن و نمکدان شکستن
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

49 عدم ارتباط ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

50 جان کسی را نجات دادن ١٣٩٩/١٠/٢٥
|