مهدی رعنایی

مهدی رعنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgain advantage٢٢:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٢١سود بردنگزارش
0 | 0
tend to disagree١٠:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٨تقریبا با تو مخالفمگزارش
0 | 0
go along with your view١٠:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/١٨با تو هم عقیده هستم ( هم دید بودن )گزارش
0 | 0
tend to agree١٠:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٨تقریبا با تو موافقمگزارش
9 | 0
go along with a view١٠:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/١٨با کسی هم عقیده بودن ( هم دید بودن )گزارش
2 | 0
go along with an idea١٠:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/١٨با کسی هم عقیده بودنگزارش
7 | 0
go along with your idea١٠:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٨با تو هم عقیده امگزارش
0 | 0
sound judgement٢١:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٦تصمیم عاقلانهگزارش
0 | 0
share the opinion٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٥هم عقیدهگزارش
2 | 0
loose nerve٢١:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/١٠ترسیدنگزارش
0 | 0
lost nerve٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/١٠ترسیدگزارش
0 | 0
dismal failure٢١:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠شکست کاملگزارش
14 | 0
went badly wrong٢١:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٠شکست بدی خوردگزارش
2 | 0
play flopped٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠شکست کاملگزارش
5 | 0
close finish٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مثلا در یک مسابقه با اختلاف خیلی کم برنده شدنگزارش
9 | 0
speaking off the record٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٧صحبت کردن و گفتن چیزی که نمی خواهید به صورت عمومی منتشر شودگزارش
14 | 0
throw some light on٢١:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٢توضیح دادن و روشن کردن مساله یا اتفاقگزارش
0 | 0
shed some light on٢١:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٢توضیح دادن و روشن کردن مساله یا اتفاقگزارش
0 | 0
colours clash٢١:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٢رنگها به هم نمیادگزارش
5 | 0
colour goes well٢١:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٢با اون رنگ خوب میادگزارش
5 | 0
colour ran٢١:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٢رنگ دادهگزارش
5 | 0
a touch of colour٢١:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٠٢مقدار کمی رنگگزارش
14 | 1
worth their while١٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠ارزش وقت گذاشتن داردگزارش
2 | 0
taking them ages١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١١/٣٠مدت خیلی مدید و طولانیگزارش
0 | 0
breed crime١٢:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٨جرم و جنایت به بار می آورد، جرم و جنایت بوجود می آوردگزارش
12 | 0
convicted criminal١٠:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٢٥کسی که از سوی دادگاه مجرم شناخته شده استگزارش
21 | 0
draughty room٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩اتاقی که بخاطر درست بسته و چفت نشدن در و پنجره ها سرد استگزارش
12 | 0
granny flat٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩خانه ای کوچک در طبقه همکف و معمولا توسط افراد سالمند استفاده می شودگزارش
14 | 0
basement flat٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩آپارتمانی که پایین تر از سطح زمین باشدگزارش
9 | 0
cosy study٢٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩اتاقی ساکت و آرام در خانه که برای کار و مطالعه مناسب است و به همین منظور اختصاص داده شده است.گزارش
23 | 0
off road parking٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩محل پارک ماشین، هرجایی غیر از کنار خیابانگزارش
5 | 1