علی رعنایی

علی رعنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهkick the tires١١:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٣امتحان کردن بررسی کردنگزارش
0 | 1
legal١٠:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٢از طریق قانونگزارش
12 | 1
support١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠دفاع کردن محدوده حمایت قیمت در بازارهای مالیگزارش
16 | 1
errant١٩:٣١ - ١٣٩٩/١١/٣٠اشتباهگزارش
14 | 1
price feed١١:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠اطلاعات قیمتی قیمتِ ارائه شدهگزارش
2 | 1
feed١١:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢٩توزیع کردن یا ارائه اطلاعات بصورت الکترونیکی شامل متن, صدا یا تصویرگزارش
25 | 1
be kind١٣:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٤خوش برخورد بودنگزارش
32 | 1
tightest١١:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢١کمترینگزارش
0 | 0
end up١٣:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٠اعمال کردن اعمال شدنگزارش
5 | 1
run out of١٨:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٩از دست دادنگزارش
5 | 1
artificial٢٠:١٧ - ١٣٩٩/١١/١٢دستکاری شدهگزارش
14 | 1
wider١٩:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١٢بیشتر بزرگترگزارش
16 | 1
tighter١٨:٥٧ - ١٣٩٩/١١/١٢کمترگزارش
2 | 1
losing١٢:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٢ناموفقگزارش
14 | 0
winning١٢:١٣ - ١٣٩٩/١١/١٢موفقگزارش
12 | 1
let’s say١٨:١١ - ١٣٩٩/١١/١١فرض کنیدگزارش
21 | 0
enough is enough١٨:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٠٨پایان دادن به چیزی گزارش
9 | 1
came to life١٨:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٨به وجود آمدنگزارش
0 | 0
trigger١٢:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦اجرا شدن فعال شدنگزارش
28 | 1
trailing stop loss١١:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٠٦حد ضرر متحرکگزارش
0 | 0
fill١٠:١٣ - ١٣٩٩/١١/٠٦انجام سفارش یا دستور مشتری ( در بازارهای مالی )گزارش
37 | 1
same١٩:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٣٠معادل همگزارش
12 | 0
down١٠:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٣از دست دادنگزارش
16 | 1
position١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٢معامله ( در بازارهای مالی )گزارش
25 | 0
metric١٠:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١شاخص اندازه گیری معیار اندازه گیریگزارش
18 | 0
real time١٦:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٨لحظه ای هر لحظهگزارش
16 | 0
margin requirement١٢:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٣مارجین درخواستی وثیقه درخواستیگزارش
0 | 0
locked up١١:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/١٣بلوکه شده ( در مورد پول و سرمایه )گزارش
2 | 1
lock up١١:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/١٣بلوکه کردنگزارش
7 | 0
currently٢٠:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٢در همان لحظهگزارش
7 | 0
swap١٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/١١نقل و انتقالگزارش
16 | 0
bearish٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٧نزولیگزارش
9 | 0
bullish٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧صعودیگزارش
18 | 1
xenocurrency١٧:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤ارز خارجیگزارش
0 | 0
see١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩مواجه بودنگزارش
23 | 1
seamless١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧پیوسته ناگسستنیگزارش
16 | 0
dozens١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧خیلی زیادگزارش
9 | 1
corner the market١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦کنترل چیزی را بدست گرفتنگزارش
7 | 1
bilaterally١٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥دو جانبه دو طرفهگزارش
2 | 1
specialist٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٤بازار گردان ( در بورس اوراق بهادار )گزارش
18 | 1
freakin١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٣جذابگزارش
12 | 1
crawler١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/١١کاوشگرگزارش
9 | 0
ton١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩خیلی زیادگزارش
16 | 1
keep eyes on١٠:١١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧چشم دوختن به چیزی توجه داشتن بهگزارش
21 | 0
participants٠٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧فعالانگزارش
46 | 1
relying heavily٢٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦اتکای زیادگزارش
5 | 0
tend to١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦منجر شدن بهگزارش
32 | 1
changing hands١٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦دست به دست شدنگزارش
2 | 0
tons١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥هزارانگزارش
14 | 0
edt١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥مخفف Eastern Daylight Time می باشدو نشاندهنده زمان رسمی آمریکای شمالی در نیمه اول سال است. مثلا وقتی نوشته می شود 5:00PM EDT یعنی ساعت ۵ بعدازظهر به ... گزارش
14 | 0