برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی رعنایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راه و روش ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

2 نامتعارف
غیرمتداول
١٣٩٩/١٢/١٩
|

3 وارد شدن به صفحه کاربری ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

4 فرم یا متنی که باید جاهای خالی آن تکمیل شود. ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

5 مورد نظر (مشتری) ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

6 امتحان کردن
بررسی کردن
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

7 از طریق قانون ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

8 دفاع کردن ١٣٩٩/١١/٣٠
|

9 اشتباه ١٣٩٩/١١/٣٠
|

10 اطلاعات قیمتی
قیمتِ ارائه شده
١٣٩٩/١١/٣٠
|

11 توزیع کردن یا ارائه اطلاعات بصورت الکترونیکی شامل متن, صدا یا تصویر ١٣٩٩/١١/٢٩
|

12 خوش برخورد بودن ١٣٩٩/١١/٢٤
|

13 کمترین ١٣٩٩/١١/٢١
|

14 اعمال کردن
اعمال شدن
١٣٩٩/١١/٢٠
|

15 از دست دادن ١٣٩٩/١١/١٩
|

16 دستکاری شده ١٣٩٩/١١/١٢
|

17 بیشتر
بزرگتر
١٣٩٩/١١/١٢
|

18 کمتر ١٣٩٩/١١/١٢
|

19 ناموفق ١٣٩٩/١١/١٢
|

20 موفق ١٣٩٩/١١/١٢
|

21 فرض کنید ١٣٩٩/١١/١١
|

22 پایان دادن به چیزی
١٣٩٩/١١/٠٨
|

23 به وجود آمدن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

24 اجرا شدن
فعال شدن
١٣٩٩/١١/٠٦
|

25 حد ضرر متحرک ١٣٩٩/١١/٠٦
|

26 انجام سفارش یا دستور مشتری (در بازارهای مالی) ١٣٩٩/١١/٠٦
|

27 معادل هم ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

28 از دست دادن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

29 معامله (در بازارهای مالی) ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

30 شاخص اندازه گیری
معیار اندازه گیری
١٣٩٩/١٠/٢١
|

31 لحظه ای
هر لحظه
١٣٩٩/١٠/١٨
|

32 مارجین درخواستی
وثیقه درخواستی
١٣٩٩/١٠/١٣
|

33 بلوکه شده (در مورد پول و سرمایه) ١٣٩٩/١٠/١٣
|

34 بلوکه کردن ١٣٩٩/١٠/١٣
|

35 در همان لحظه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

36 نقل و انتقال ١٣٩٩/١٠/١١
|

37 نزولی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

38 صعودی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

39 ارز خارجی ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

40 مواجه بودن ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

41 پیوسته
ناگسستنی
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

42 خیلی زیاد ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

43 کنترل چیزی را بدست گرفتن ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

44 نوسان گیر (دربازارهای مالی) ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

45 دو جانبه
دو طرفه
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

46 بازار گردان (در بورس اوراق بهادار) ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

47 جذاب ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

48 کاوشگر ١٣٩٩/٠٩/١١
|

49 خیلی زیاد ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

50 چشم دوختن به چیزی
توجه داشتن به
١٣٩٩/٠٩/٠٧
|