برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رامین چقازردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 turn off خاموش کردن
turn of لحظه تحویل سال نو
١٣٩٩/١١/١٩
|

2 Act: عمل، عمل کردن، بازی کردن
Act in movie: بازی در فیلم
١٣٩٩/١١/٠١
|

3 در نظر گرفتن
بررسی کردن
١٣٩٩/١١/٠١
|

4 مترادف با grow up
به معنی بزرگ شدن، پیرتر شدن
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

5 پیرتر شدن
بزرگ شدن
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

6 در جستجوی ١٣٩٩/١٠/٠٢
|