برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رامین رازانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ریشه دواندن ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

2 مسیر را هموار کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

3 غیر اصلی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

4 پیش بردن ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

5 تلاقی و همزمانی پیدا کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

6 راهکار ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

7 در هر صورت ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

8 عرصه ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

9 به شکل مطلق (نه نسبی) ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

10 دیوار حفاظتی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

11 بین شهری صحیح است نه درون شهری. ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

12 الگو قرار دادن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

13 همسویی
چگونه یک سازمان می تواند راهبرد خود را با ساختار، فناوری، شرایط بازار، منابع انسانی و سایر مؤلفه های سازمانی هماهنگ کند
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

14 هزینه ثابت ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

15 تشکیل ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

16 مسائل فنی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

17 معادن مواد اوليه سیمان خصوصا سنگ آهک، خاک رس ، سنگ گچ و امثال آنها ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

18 کالسکه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

19 وسایلی که توسط حیوانات کشیده و حمل می شوند ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

20 حمل‌و‌ نقل خاص برای افراد معلول ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|