برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رحيل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معبد الأصنام ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2
معبد الأصنام
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 من اللائق- من المناسب ١٣٩٩/١١/٣٠
|

4 يُجبر ١٣٩٩/١١/٣٠
|

5 مكان ١٣٩٩/١١/١٨
|

6 مجال ١٣٩٩/١١/١٨
|