محمد رضا رهامی

محمد رضا رهامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهathletic field٠١:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١٤به نظرم در بین زمینهای ورزشی بیشتر منظور زمین فوتبال باشه . گزارش
25 | 1
to provide a reason٠٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٤برای این که یک دلیل بیاوردگزارش
0 | 0
that 's my kind of vacation٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١٢این همان تفریح مورد علاقه من استگزارش
18 | 1
to stay in shape١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/١٢برای روی فرم ماندن ( فعالیتها و پرهیزهایی برای حفظ تناسب اندام )گزارش
5 | 0
set their heart to it٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١١همه هم و غم خود را بر آن بگذارندگزارش
2 | 0
strong competitive١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١١رقیب قویگزارش
0 | 0
zupan or zup to his friends١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١١( زوپان ) یا همان ( زوپ ) به قول دوستانشگزارش
5 | 0
nonaction verbs١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١١افعال غیر استمراریگزارش
2 | 0
provid١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠فراهم کردن گزارش
12 | 0
the famous saying goes١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٠به قول معروفگزارش
0 | 0
the frequency adverb١٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠قید تکرار . قیود تکرارگزارش
0 | 0
for possibility٠٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠برای بیان امکان وقوع چیزیگزارش
0 | 0
not as much as i 'd like you٠٨:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠نه به اون اندازه که دوست دارم مثلا سوال میکنه آیا تو هم تنیس بازی می کنی ؟ جواب می ده ؟ نه به اون اندازه که دوست دارمگزارش
14 | 0
what are you up to٠٨:١٤ - ١٣٩٩/٠١/١٠کجایی ؟ چه می کنی ؟ یک شروع عامیانه برای گفتگوگزارش
18 | 1
check١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨صورتحساب گزارش
60 | 1
track١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨گیتگزارش
2 | 4
very same٠٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٨کاملا یکسانگزارش
2 | 0
program٠٨:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٠٨هدف گذاری . هدف .گزارش
9 | 2
any reason٠٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٨به هر دلیلیگزارش
2 | 0
guaranteed٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٨ضمانتگزارش
0 | 0
costs much٠٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨بیشتر می ارزه از . . . . .گزارش
0 | 0
costs much less than٠٨:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨بیشتر می ارزه تا اینکه گزارش
2 | 0
battery operated٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٧باتری کار کنگزارش
0 | 1
entire life٠٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧برای تمام عمرگزارش
5 | 0
no seriously١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٤نه بابا! جدی نمی گی !گزارش
0 | 1
wrong١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٤what's wrong with it چه مرگشه . . . مشکلش چیه . نوعی بیان عوامانه از خرابی یک دستگاه یا وسیلهگزارش
21 | 1
Make٠١:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٤تهیه کردنگزارش
9 | 1
skip the sides entirely٠٨:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٣غذای جانبی یا همان سالاد را از نظر رژیمی کنترل کنیدگزارش
9 | 1
daily diet٠٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٣رژیم روزانهگزارش
5 | 0
neck١٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٢یقهگزارش
7 | 1
mens boxers١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٢شورت زیر مردانهگزارش
0 | 0
healthfulness of food١٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٢غذای سالمگزارش
0 | 1
chicken noodle١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٢سوپ مرغ با رشته فرنگیگزارش
0 | 0
noodle soup١٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٢سوپ رشتهگزارش
2 | 0
thai chicken١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٢مرغ پخته به شیوه تایلندیگزارش
0 | 0
spicy dish١٠:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٠٢یه پورس غذای تندگزارش
5 | 0