برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رها امامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تکیه دادن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

2 بیرون امدن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

3 بالغ ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 concealer
• Can not live without perfume, concealer, blush and eye liner.
• شما میتوانید برای پوشش دادن لکه ها ی صورت از کانسیلر استفاده کنید
١٣٩٩/٠٨/٢١
|