امیر هدائی

امیر هدائی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهup to a point١٩:١١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠تا حدیگزارش
87 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهthrough١٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٩
• He slept through the afternoon.
او تمام بعد از ظهر رو خوابید
41 | 3