برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیروز ب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برآسودن،بر آسائی ١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

2 شایندگی ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

3 شایا
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

4 همه میری ١٤٠٠/٠٤/١٤
|

5 درآمد
درتاجیکی هنوز به کار میرود و درست هم معنی debut است
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

6 بکام ١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

7 به پیشگاه آمدن،در پیشگاه بودن، هستیدن ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

8 دولاب
این واژه به ترکی استانبولی به معنی کابینت راه یافته است
١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

9 پشتدار،پاسدارنده ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

10 میاندار،میدان دار ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

11 تازنده،جلودار ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

12 براندازی ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

13 هستا ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

14 رهباج ١٤٠٠/٠٣/١٨
|