برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گشاینده، گشایش‌گر، ١٣٩٩/١١/٢٩
|

2 [ریاضیات] میدان شکافنده ١٣٩٩/١١/٢٦
|

3 غیرزبانی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

4 اصلاح ساختار مالی ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

5 حسابگری ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

6 شایع کردن، چو انداختن، ترویج کردن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

7 قوهٔ تشخیص ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

8 مظهر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

9 به‌تلخی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

10 پاتوق ١٣٩٩/٠١/١٩
|

11 پردازشی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

12 کلاف، شبکه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

13 شکّ‌آوری ١٣٩٩/٠١/١١
|

14 سکس‌شناسی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

15 طردشده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

16 سامان‌بندی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

17 توصیه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

18 دانشگاه‌مآبی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

19 ساخت‌شکنی، ساخت‌گشایی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

20 مفصل‌بندی کردن، مفصل‌بندی شدن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

21 اکنونیت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

22 رمانتیسم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

23 پیش‌کسوت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

24 تاریخمندسازی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

25 تاریخمند کردن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

26 یکسره ١٣٩٨/١١/٠٦
|

27 (به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

28 با آسان‌گیری ١٣٩٨/١١/٠١
|

29 شأن اجتماعی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

30 هم‌تراز، هم‌سنگ ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

31 مختصر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

32 دیرینه‌شناسی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

33 دست‌نخورده ١٣٩٨/١٠/١٧
|

34 غیربهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

35 بهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

36 معرفی عمومی کردن، حمایت عمومی کردن ١٣٩٨/١٠/١٧
|

37 زمزمه کردن همراه با [یک ترانه] ١٣٩٨/١٠/١٦
|

38 جعلی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

39 ابراز خود ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

40 دوجنس‌خواه ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

41 آسوده‌خاطر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

42 کودک‌انگاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

43 از کاه کوه ساختن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

44 بریدن نفس ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

45 کالج منطقه‌ای، کالج شهر، کالج دوساله ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

46 ریزستیزی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

47 برچسب‌گذاری ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

48 روند دادرسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

49 از دیدگاه بی‌طرف ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

50 نامقبول ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|