برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلاح ساختار مالی ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

2 حسابگری ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

3 شایع کردن، چو انداختن، ترویج کردن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

4 قوهٔ تشخیص ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

5 مظهر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

6 به‌تلخی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

7 پاتوق ١٣٩٩/٠١/١٩
|

8 پردازشی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

9 کلاف، شبکه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 شکّ‌آوری ١٣٩٩/٠١/١١
|

11 سکس‌شناسی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

12 طردشده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

13 سامان‌بندی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

14 توصیه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

15 دانشگاه‌مآبی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

16 ساخت‌شکنی، ساخت‌گشایی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

17 مفصل‌بندی کردن، مفصل‌بندی شدن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

18 اکنونیت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

19 رمانتیسم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

20 پیش‌کسوت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

21 تاریخمندسازی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

22 تاریخمند کردن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

23 یکسره ١٣٩٨/١١/٠٦
|

24 (به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

25 با آسان‌گیری ١٣٩٨/١١/٠١
|

26 شأن اجتماعی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

27 هم‌تراز، هم‌سنگ ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

28 مختصر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

29 دیرینه‌شناسی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

30 دست‌نخورده ١٣٩٨/١٠/١٧
|

31 غیربهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

32 بهره‌کشانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

33 معرفی عمومی کردن، حمایت عمومی کردن ١٣٩٨/١٠/١٧
|

34 زمزمه کردن همراه با [یک ترانه] ١٣٩٨/١٠/١٦
|

35 جعلی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

36 ابراز خود ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

37 دوجنس‌خواه ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

38 آسوده‌خاطر ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

39 کودک‌انگاری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

40 از کاه کوه ساختن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

41 بریدن نفس ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

42 کالج منطقه‌ای، کالج شهر، کالج دوساله ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

43 ریزستیزی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

44 برچسب‌گذاری ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

45 روند دادرسی ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

46 از دیدگاه بی‌طرف ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

47 نامقبول ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

48 قلدرمآبی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

49 گفتار نفرت‌آمیز ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

50 به بهانهٔ ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|