برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بایگانی‌کاوی ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

2 پیش‌نمونی ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

3 صفات شخصیتی ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

4 گروه بیرونی، گروه خارجی ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

5 گروه داخلی، گروه درونی ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

6 بُهت، بُهت‌زدگی ١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

7 الهی‌دان ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

8 سیستمی، همه‌جانبه ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

9 مواجه کردن، رویارو کردن ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

10 عشق مصلحتی
----
Affection that is feigned in order to obtain something.

This phrase originated in the mid 1700s. It derives from the way ...
١٤٠٠/٠٤/٢١
|

11 ۱) ذاتی، فطری
۲) بی‌سواد، درس‌نخوانده
١٤٠٠/٠٤/٢١
|

12 محدودهٔ تقریبی رشد (نظریه‌ای در روان‌شناسی) ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

13 کنونی ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

14 از پایه ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

15 خِرَدورزی ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

16 رایج، مرسوم ١٤٠٠/٠٤/١١
|

17 میشل دو مونتنی ١٤٠٠/٠٤/١١
|

18 گشاینده، گشایش‌گر، ١٣٩٩/١١/٢٩
|

19 [ریاضیات] میدان شکافنده ١٣٩٩/١١/٢٦
|

20 غیرزبانی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

21 اصلاح ساختار مالی ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

22 حسابگری ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

23 شایع کردن، چو انداختن، ترویج کردن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

24 قوهٔ تشخیص ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

25 مظهر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

26 به‌تلخی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

27 پاتوق ١٣٩٩/٠١/١٩
|

28 پردازشی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

29 کلاف، شبکه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

30 شکّ‌آوری ١٣٩٩/٠١/١١
|

31 سکس‌شناسی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

32 طردشده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

33 سامان‌بندی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

34 توصیه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

35 دانشگاه‌مآبی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

36 ساخت‌شکنی، ساخت‌گشایی ١٣٩٨/١٢/١٣
|

37 مفصل‌بندی کردن، مفصل‌بندی شدن ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

38 اکنونیت ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

39 رمانتیسم ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

40 پیش‌کسوت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

41 تاریخمندسازی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

42 تاریخمند کردن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

43 یکسره ١٣٩٨/١١/٠٦
|

44 (به‌تفصیل) توضیح دادن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

45 با آسان‌گیری ١٣٩٨/١١/٠١
|

46 شأن اجتماعی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

47 هم‌تراز، هم‌سنگ ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

48 مختصر ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

49 دیرینه‌شناسی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

50 دست‌نخورده ١٣٩٨/١٠/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attention
• The movie held our attention for three hours.
• آن فیلم سه ساعت مشغول‌مان کرد.
١٣٩٨/٠١/١٨
|

2 cut up
• His latest novel was cut up by the reviewers.
• منتقدان آخرین رمانش را تکه و پاره کردند.
١٣٩٧/١٠/١٠
|

3 there
• Be there by morning.
• صبح زود آن‌جا باش.
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|