برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پنداره. نباید پنداره را با مفهوم concept اشتباه گرفت ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

2 بایسته ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

3 همگون کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

4 بانی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

5 گرداننده ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

6 به نگر آمدن
در نگر آمدن
١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

7 تکاپو ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

8 Image انگاره
Imagery انگاره‌سازی
Imagination انگارش
١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

9 روی‌هم‌رفته ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

10 درست و بی‌نیاز از تصحیح
بهبودناپذیر
١٣٩٩/٠٧/١٩
|

11 گفتمان را باید در برابر Discussion به‌کار گرفت.
Debate بگومگو
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

12 Variant وردا
Invariant ناوردا

فرهنگستان زبان فارسی، وردیدن از ریشه باستانی ورت (ورتیدن)، را بجای فعل to vary برگزیده است و از این فعل مشت ...
١٣٩٩/٠٧/١٦
|