پژمان

پژمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهviews١٤:٢٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦مناظرگزارش
23 | 1
hillybilly١٤:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦فرد از پشت کوه آمده، دهاتیگزارش
0 | 1
quarter١٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦25سنت آمریکاگزارش
62 | 2
found١٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦شروع کردن، تشکیل دادنگزارش
9 | 3
cast١٤:٣٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٣پرت کردنگزارش
7 | 2
prop١١:١٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠١وسایل و لوازم صحنهگزارش
90 | 1
witch١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/٣١زن جادوگر Wizard=مرد جادوگرگزارش
28 | 1
hire١٩:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٣١استخدام کردنگزارش
37 | 1
mold١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠قارچ، کپکگزارش
18 | 1
accuse١٤:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦سرزنش کردنگزارش
5 | 1
regret١٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٢پشیمان بودنگزارش
46 | 1
complainer١٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠١فرد غرغروگزارش
14 | 1
chairman١٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠١مدیرعاملگزارش
46 | 1
jump rope١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٩طناب بازی کردنگزارش
37 | 1
slip١٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٩دراز کشیدن روی زمینگزارش
14 | 2
flat١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٩پنچرگزارش
32 | 2
qualification١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٨مهارت و توانایی برای استخدام کارگزارش
30 | 1
bravery١٨:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٢١شجاعتگزارش
25 | 1
presence١٨:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢١وجودگزارش
78 | 1
mineral١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٢١کانیگزارش
34 | 1
worth١٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢١جواهرگزارش
5 | 4
grant١٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٢١اجازه دادن برای واگذاری چیزیگزارش
37 | 1
curl up٢٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠١/١٩پاها را به هم چسباندن و دراز کشیدن درجایی ( برای خواندن کتاب و. . . )گزارش
78 | 1
underpants١١:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/١٧شورتگزارش
23 | 1
monk١٤:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٢٠راهب ( مرد ) Nun= راهبه ( زن )گزارش
57 | 1