برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پژمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مناظر ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

2 فرد از پشت کوه آمده، دهاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

3 25سنت آمریکا ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

4 شروع کردن، تشکیل دادن ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

5 پرت کردن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

6 وسایل و لوازم صحنه ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

7 زن جادوگر
Wizard=مرد جادوگر
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

8 استخدام کردن ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

9 قارچ،کپک ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

10 سرزنش کردن ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

11 پشیمان بودن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

12 فرد غرغرو ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

13 مدیرعامل ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

14 طناب بازی کردن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

15 دراز کشیدن روی زمین ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

16 پنچر ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

17 مهارت و توانایی برای استخدام کار ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

18 شجاعت ١٣٩٨/٠١/٢١
|

19 وجود ١٣٩٨/٠١/٢١
|

20 کانی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

21 جواهر ١٣٩٨/٠١/٢١
|

22 اجازه دادن برای واگذاری چیزی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

23 پاها را به هم چسباندن و دراز کشیدن درجایی (برای خواندن کتاب و...) ١٣٩٨/٠١/١٩
|

24 شورت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

25 راهب (مرد)
Nun= راهبه (زن)
١٣٩٧/١٢/٢٠
|