برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پرنسا راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پيچيده
سخت
بغرنج
سردرنياوردني
گيج كننده🤓
🤔🤔🤔🤔
😩😩😩😩😩
🤐🤐🤐🤐🤐
🤕🤕🤕🤕🤕🤕
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 ...
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

2 مادر بزرگ
مادر پير
پدر بزرگ
نن جون
ماماني
پيرزن
پيرمرد
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

3 سلام يك واژه اي است كه هم عرب ها و هم فارسي زبان ها إز آن استفاده ميكنند
در اينگليسي hello نوشته و مخففhi است
١٣٩٨/٠٥/١٨
|

4 مسابقات قهرماني
مسابقات مهم
مسابقات اصلي
مبارزه ي قهرماني
مسابقه ي فينال
جانبداري
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

5 نعره كشيدن
داد زدن
فرياد زدن
با صداي بلند صحبت كردن
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

6 ويليام شكسپير شاهنامه نويس

داستان نويس

مقاله نويس
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

7 مرد متشخص

آقايون

آقاي خوش رفتار

آقاي سوپر من

مرد مهربان
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

8 رساندن

گرفتن

دريافت كردن
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|