برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ام تی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلفن تاشو
(تلفن تاشو و ساده که امکان برقراری به اینترنت را ندارد)
١٣٩٨/١٢/١٨
|

2 بدون سود ١٣٩٨/١٢/٠٩
|