برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پیمان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مانوس نبودن با چیزی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

2 کمبود، فقدان ١٣٩٩/٠١/١٤
|

3 سقوط ١٣٩٩/٠١/١٤
|

4 win ١٣٩٩/٠١/١٤
|

5 importance ١٣٩٩/٠١/١٢
|

6 importance ١٣٩٩/٠١/١٢
|

7 importance ١٣٩٩/٠١/١٢
|

8 start ١٣٩٩/٠١/١٢
|

9 discovery ١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 آشکار کردن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

11 آشکار شدن، ظاهر شدن، discovery ١٣٩٩/٠١/١٢
|

12 افزایش، شتاب دادن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

13 مردد، بی میل ١٣٩٩/٠١/١١
|

14 مبهم ١٣٩٩/٠١/١١
|

15 شک، دودلی، تردید ١٣٩٩/٠١/١١
|