برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پروین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نقش مقابل (در داستان) ١٣٩٩/١١/٢٢
|

2 1-بالا و پایین پریدن
2- عصبانی شدن
١٣٩٩/١١/١٦
|

3 سرد، بی روح ١٣٩٩/١١/١٦
|

4 دیگه بهتر از این نمیشه ١٣٩٩/١١/١٦
|

5 به کار بردن، استفاده کردن
؟Do they wear a certain expression
١٣٩٩/١١/١٥
|

6 خط افقی ١٣٩٩/١١/١٥
|

7 (کسی) را مجبور به یادگیری چیزی یا قبول نظر یا عقیده کردن ١٣٩٩/١١/١٠
|

8 بدیل ١٣٩٩/١١/٠٦
|

9 نمود پیدا کردن ١٣٩٩/١١/٠٥
|

10 پیشرفت کردن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

11 شروع سریع کاری ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

12 گاهی اوقات به معنی رایج ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

13 بعضی اوقات به معنای سود رساندن هست
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

14 زودهنگام ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

15 آگاهانه ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

16 گمنام ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

17 رای منفی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

18 رای مثبت یا موافق ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

19 در واقع ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

20 امکان نداره
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

21 متن بازاریابی تلفنی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

22 نسبتا ارزان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

23 برگزاری
١٣٩٩/٠٨/١٥
|

24 ارتقا دادن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

25 قابلیت خواندن سریع متون ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

26 قابل تند خوانی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

27 ناراضی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

28 به ارمغان آوردن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

29 to meet someone by chance and not by choice ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

30 به دنبال...بودن، در جستجوی ...بودن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

31 1-try your hardest to succeed or win
2- complete the task
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

32 بازدیدکننده ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

33 در حقیقت اینگونه نیست ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

34 گنجاندن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

35 خواننده سطحی نگر ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

36 تسهیل ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

37 کشف، فهمیدن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

38 رهیافت ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

39 سرمایه اجتماعی ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

40 یادگیری مادام العمر ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

41 حائز اهمیت ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

42 amoung= بین بیش از دو نفر
between= بین دو نفر
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

43 مراجعه به ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

44 بیوگرافی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

45 به ارمغان آوردن ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

46 ترویج کشاورزی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

47 آموزش کشاورزی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

48 کسب درآمد ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

49 آواتار مشتری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

50 موثر، مهم ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|