برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پروین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در واقع ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 امکان نداره
١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

3 متن بازاریابی تلفنی ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

4 نسبتا ارزان ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

5 برگزاری
١٣٩٩/٠٨/١٥
|

6 ارتقا دادن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

7 قابلیت خواندن سریع متون ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

8 قابل تند خوانی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

9 ناراضی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

10 به ارمغان آوردن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

11 to meet someone by chance and not by choice ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

12 به دنبال...بودن، در جستجوی ...بودن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

13 1-try your hardest to succeed or win
2- complete the task
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

14 بازدیدکننده ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

15 در حقیقت اینگونه نیست ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

16 گنجاندن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

17 خواننده سطحی نگر ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

18 تسهیل ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

19 کشف، فهمیدن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

20 رهیافت ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

21 سرمایه اجتماعی ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

22 یادگیری مادام العمر ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

23 حائز اهمیت ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

24 amoung= بین بیش از دو نفر
between= بین دو نفر
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

25 مراجعه به ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

26 بیوگرافی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

27 به ارمغان آوردن ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

28 ترویج کشاورزی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

29 آموزش کشاورزی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

30 کسب درآمد ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

31 آواتار مشتری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

32 موثر، مهم ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

33 تماس ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

34 نارضایتی (مشتری) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

35 رهبری فکری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

36 رد کردن (پیشنهاد) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

37 بررسی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

38 نمای کلی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

39 تقلا کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

40 غیر از این... ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

41 1- علت اصلی...
2- مهمترین قسمت یک وضعیت یا زندگی یک شخص است.
١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

42 یک صفحه ای، تک صفحه ای ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

43 در بازاریابی: مشتری بالفعل ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

44 مشتری بالقوه ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

45 مزیت ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

46 به دنبال... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

47 مرور کردن(کتاب) ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

48 انتقال ارزش یک صفحه، به یک صفحه مشخص دیگر ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

49 برند سازی آنلاین (در بازاریابی) ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

50 به عنوان مثال
For example
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|