برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پروین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ارتقا دادن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

2 قابلیت خواندن سریع متون ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

3 قابل تند خوانی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

4 ناراضی ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

5 به ارمغان آوردن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

6 to meet someone by chance and not by choice ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

7 به دنبال...بودن، در جستجوی ...بودن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

8 1-try your hardest to succeed or win
2- complete the task
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

9 بازدیدکننده ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

10 در حقیقت اینگونه نیست ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

11 گنجاندن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

12 خواننده سطحی نگر ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

13 تسهیل ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

14 کشف، فهمیدن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

15 رهیافت ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

16 سرمایه اجتماعی ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

17 یادگیری مادام العمر ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

18 حائز اهمیت ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

19 amoung= بین بیش از دو نفر
between= بین دو نفر
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

20 مراجعه به ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

21 بیوگرافی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

22 به ارمغان آوردن ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

23 ترویج کشاورزی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

24 آموزش کشاورزی ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

25 کسب درآمد ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

26 آواتار مشتری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

27 موثر، مهم ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

28 تماس ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

29 نارضایتی (مشتری) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

30 رهبری فکری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

31 رد کردن (پیشنهاد) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

32 بررسی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

33 نمای کلی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

34 تقلا کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

35 غیر از این... ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

36 1- علت اصلی...
2- مهمترین قسمت یک وضعیت یا زندگی یک شخص است.
١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

37 یک صفحه ای، تک صفحه ای ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

38 در بازاریابی: مشتری بالفعل ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

39 مشتری بالقوه ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

40 مزیت ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

41 به دنبال... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

42 مرور کردن(کتاب) ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

43 انتقال ارزش یک صفحه، به یک صفحه مشخص دیگر ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

44 برند سازی آنلاین (در بازاریابی) ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

45 به عنوان مثال
For example
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|