برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پرواز ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گاهی It's pouring out there
به معنی اینه که �داره شر شر بارون میباره�
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

2 I'll buzz you in
درو میزنم بیاین تو.


(باز کردن در با اف اف)
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

3 کار کسی را آسان کردن ١٣٩٩/١٠/٢٤
|