برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریا سگون

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوستان نام درست سگوند سکوند نیست بلکه ساگوند میباشد
نام سگوند و ساکی هردو از ریشه نام قبیله *ساگ* پارسی تبار میباشد
که ساکن زاگروس بوده اند با ...
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

2 پارسوا نام یکی از سرزمینهای پارسیان بوده در اطراف دریاچه ارومیه
که هیچ ارتباطی به مادها ندارد چون این نظریه که به معنی مرز است مردود می باشد چون ن ...
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

3 نام پارس به چم جنگجوی تبردار از ریشه پرسو ،پرسوس
که در آثار میانرودی و مصری هم این نام به معنی تبر جنگی و شوالیه و جنگ آور میباشد در زبان عربی ...
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

4 نام بلوچ یا پلوچ دگرگون شده نام پرش و پرشی میباشد
که ر به ل و ش به چ دگرگون شده
همچون واژه شوپان ،شوبان که شده چوپان
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

5 پیز، از زانو تا مچ پا را پیز گویند
در گویش و لهجه لری ماهیچه پشت ساق پا را پیز گویند
پا و پیز از یک خانواده هستن
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

6 قطع =کد.کاد،کوت،کُت
در فارسی جنوبی و هرمزی و لری ،لری فیلی و.....
کاد ،کوت و کُت،کَت که همریشه با واژه کات در انگلیسی است
و واژه قیچی نیز ...
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

7 لهراسب جد گشتاسب است و گشتاسب پدر داریوش هخامنشی
لهراسب امروزه معرب شده به لر
فردوسی نیز در مورد لهراسب اطلاع داشته گرچه به اشتباه او را ساکن د ...
١٣٩٩/١٢/١٩
|

8 در جواب عذرا باید بگم زبان ترکی فاقد مصدر اسم است و تمام نامهایی که نوشتی همه ایرانی هستن تهمورسو.... نام سکایی است و ربطی به ترکی یا اویغوری نداره و ... ١٣٩٩/١٢/١٩
|

9 من خودم لرم ولی میبینم یک لر بی شعور الکی نوشته هخامنش در گویش لری (پارسی لهراسبی) معنیش میشه ،ه خاک منش ،
هیچ لری به خاک نمیشه هخا یا خا
لرها ...
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

10 در جواب علیرضا که میگه فارسها شاخه ای از لر هستن و هزار معنی از بالاگریوه درآورده باید بگم من خودم لرم و
لر(لهراسب) شاخه ای از پارس هستن و زبان لر ...
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

11 لر پارس اصیل است و هم مردم لر،،و هم مردم لار که هردو در استان فارس به هم می پیوندند از یک ریشه هستن ،همچنین زبان اچمی در استان فارس را داریم که ب ... ١٣٩٩/١٢/٠١
|