برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پارسا کاوندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرد به دور از مشروبات الکلی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

2 شنیع ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

3 سوسول ( نادر ) ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

4 1- افسانه
2- خرافه ، باور غلط عام
١٣٩٧/١٢/٢٨
|

5 فراملیتی ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

6 سبکی از کتاب های مصور ژاپنی برای بزرگسالان و کودکان ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

7 صابون به دل زدن ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

8 بازرس کنترل کیفیت
quality control
١٣٩٧/٠٤/١٤
|

9 تبلیغ کننده تلفنی محصولات یا خدمات ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

10 تبلیغ تلویزیونی طولانی که اطلاعات فروانی در مورد محصول می دهد. ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

11 نقد طنز گونه ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

12 طنز ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

13 ایجاد شک و شبهه کردن (رسمی) ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

14 fall in with sth = با فکر و ایده ای موافقت و پیروی کردن ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

15 (Fall in (with SB= با کسی رفیق و صمیمی شدن ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

16 نتیجه - پیامد - عاقبت ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

17 بیرون افتادن ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

18 مواجه شدن با ... ١٣٩٧/٠٤/٠٤
|

19 مشغول شدن به ... ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

20 از خود بیخود شدن - کنترل خود را از دست دادن - هیجانی شدن ١٣٩٧/٠٣/٢٩
|

21 تسلیم شدن در بحث و گفت و گو ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

22 ضد حمله زدن ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

23 فروپاشی روانی - بحران روحی - انفجار عصبی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

24 شهرت بسیار پیدا کردن ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

25 جنس تقلبی ١٣٩٧/٠٣/٢٧
|

26 تظاهرات اعتراضی ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

27 مدهوش ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

28 کینه داشتن ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

29 کینه توزی - کینه ورزی - انتقام جویی ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

30 پاپوش ١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

31 مو شکافی افراطی ١٣٩٧/٠٣/٢٠
|

32 تیپ هنری ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

33 نادان-ابله-بی خرد ١٣٩٧/٠٣/١٢
|

34 کار های جانبی که در کنار کار های اصلی برای پیش بردن نقشه انجام می شود. ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

35 مرده شورتو ببرن! ١٣٩٧/٠١/٠٣
|

36 ترمز کردن ١٣٩٦/١٢/٢٨
|

37 حرف از دهن پریدن ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

38 گردن یا گلو ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

39 معشوق ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

40 مدل موی خیلی کوتاه ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

41 افتاد؟ (فهمیدن) ١٣٩٦/١٢/١٧
|

42 میان رودان ١٣٩٦/١٢/١٣
|

43 کارت شناسایی ١٣٩٦/١٢/١٣
|

44 هدایت کردن ؛ بردن ١٣٩٦/١٢/١٣
|

45 ترتیب دادن ١٣٩٦/١٢/١٢
|

46 مهمانی بزرگ ١٣٩٦/١٢/١٢
|

47 آدم عوضی ١٣٩٦/١١/٢٨
|

48 رمز قفل رمز دار ١٣٩٦/١١/٢٧
|