پارسا کاوندی

پارسا کاوندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهteetotal٠٥:١٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨فرد به دور از مشروبات الکلیگزارش
9 | 0
egregious٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧شنیعگزارش
2 | 1
pasty١٨:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٩سوسول ( نادر )گزارش
12 | 2
myth١٥:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٨1 - افسانه 2 - خرافه ، باور غلط عامگزارش
129 | 2
internationally٠٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥فراملیتیگزارش
14 | 1
manga٠٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥سبکی از کتاب های مصور ژاپنی برای بزرگسالان و کودکانگزارش
71 | 1
hold ones breath١٥:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/١٦صابون به دل زدنگزارش
0 | 0
QC١٦:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٤بازرس کنترل کیفیت quality controlگزارش
7 | 0
telemarketer١٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠٤/١٠تبلیغ کننده تلفنی محصولات یا خدماتگزارش
30 | 0
infomercial١٣:٥٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٠تبلیغ تلویزیونی طولانی که اطلاعات فروانی در مورد محصول می دهد.گزارش
80 | 0
satire١٣:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٠نقد طنز گونهگزارش
39 | 0
satirical١٣:٥١ - ١٣٩٧/٠٤/١٠طنزگزارش
14 | 1
call into question١٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦ایجاد شک و شبهه کردن ( رسمی )گزارش
5 | 0
fall in٢١:٣٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥fall in with sth = با فکر و ایده ای موافقت و پیروی کردنگزارش
9 | 0
fall in٢١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥( Fall in ( with SB= با کسی رفیق و صمیمی شدنگزارش
18 | 0
fall out٢١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥نتیجه - پیامد - عاقبتگزارش
21 | 2
fall out٢١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥بیرون افتادنگزارش
60 | 1
come up against٢١:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤مواجه شدن با . . .گزارش
30 | 1
tune into٢٣:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٢مشغول شدن به . . .گزارش
23 | 0
carried away٢٣:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٩از خود بیخود شدن - کنترل خود را از دست دادن - هیجانی شدنگزارش
57 | 1
back down١٨:٢١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧تسلیم شدن در بحث و گفت و گوگزارش
48 | 1
breakaway١٧:١٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧ضد حمله زدنگزارش
14 | 1
mental breakdown١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧فروپاشی روانی - بحران روحی - انفجار عصبیگزارش
53 | 1
break out١٦:٢٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧شهرت بسیار پیدا کردنگزارش
25 | 8
knock off٠٣:١٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧جنس تقلبیگزارش
30 | 0
robble٠٢:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥تظاهرات اعتراضیگزارش
0 | 0
maudlin٠١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥مدهوشگزارش
5 | 1
hold against٠٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥کینه داشتنگزارش
16 | 1
vengefulness٠٠:٠٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢١کینه توزی - کینه ورزی - انتقام جوییگزارش
9 | 0
witch hunt٢٢:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠پاپوشگزارش
46 | 1
overanalyze١٤:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠مو شکافی افراطیگزارش
7 | 0
artsy١٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٩تیپ هنریگزارش
32 | 0
clueless١٨:٥٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٢نادان - ابله - بی خردگزارش
14 | 1
protechnic٢٢:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩کار های جانبی که در کنار کار های اصلی برای پیش بردن نقشه انجام می شود.گزارش
0 | 1
you suck١٧:٠٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٣مرده شورتو ببرن!گزارش
74 | 2
pump٢٣:٣١ - ١٣٩٦/١٢/٢٨ترمز کردنگزارش
12 | 2
misspeak٠٠:١٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٦حرف از دهن پریدنگزارش
7 | 1
jugular٠٠:٠٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٦گردن یا گلوگزارش
2 | 1
lifeline٢٣:٣٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٠معشوقگزارش
5 | 4
buzz cut٢٣:٢٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٠مدل موی خیلی کوتاهگزارش
5 | 0
capeesh١٠:٣٠ - ١٣٩٦/١٢/١٧افتاد؟ ( فهمیدن )گزارش
0 | 0
mesopotamia١٦:٢٥ - ١٣٩٦/١٢/١٣میان رودانگزارش
7 | 0
tin٠٠:١٣ - ١٣٩٦/١٢/١٣کارت شناساییگزارش
2 | 3
take up٠٠:٠٢ - ١٣٩٦/١٢/١٣هدایت کردن ؛ بردنگزارش
39 | 1
accomplish٠١:٢٤ - ١٣٩٦/١٢/١٢ترتیب دادنگزارش
14 | 1
bashment٠١:٢١ - ١٣٩٦/١٢/١٢مهمانی بزرگگزارش
0 | 0
cock٢١:٢٩ - ١٣٩٦/١١/٢٨آدم عوضیگزارش
32 | 5
combination٢٠:٢٩ - ١٣٩٦/١١/٢٧رمز قفل رمز دارگزارش
34 | 1