سیداسماعیل ملک شادخت

سیداسماعیل ملک شادخت کارشناس ارشد < br> 16 سال سابقه ترجمه در زمینه کشاورزی منابع طبیعی مدیریت علوم اجتماعی صنایع شیمی محیط زیست جغرافیا تاریخ < br> چاپ دو کتاب < br> گیاه برای آینده < br> مدیریت سوانح < br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهzinc finger protein٢١:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٨پروتئین انگشتی رویگزارش
2 | 0
ubiquitin٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٨یوبی کوئیتینگزارش
21 | 1
silencing٢٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠١/٢٨خاموشی ( ژنتیک )گزارش
16 | 1
zebra fish٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٨گورخر ماهیگزارش
12 | 1
phytochemicals١٩:٥١ - ١٣٩٧/٠١/١٨فیتوشیمیاییگزارش
2 | 1
dremel٢٠:١٤ - ١٣٩٧/٠١/١٦هویه گازیگزارش
12 | 0
intratumoral١٢:٤٧ - ١٣٩٧/٠١/١٠درون توموریگزارش
14 | 0
sub sahara africa١٧:١٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨آفریقای سیاهگزارش
12 | 1
falsifiable١٢:٥٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٠ابطال پذیریگزارش
34 | 1
service desk١٧:٣١ - ١٣٩٦/١٠/١٥میز خدمتگزارش
7 | 0
metaframe١٦:٥٥ - ١٣٩٦/١٠/١٥متافریم - فراتر از چارچوب - فراچارچوبگزارش
7 | 0
metamodel١٦:٥٣ - ١٣٩٦/١٠/١٥متامدل - فرار مدلگزارش
7 | 1
windthrow٢١:٠٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٨از ریشه درآمدن درخت توسط بادگزارش
7 | 0
trilateration٢٠:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/١٨سه پهلو بندی ( یک روش نقشه برداری است )گزارش
9 | 1
decorrelation٢٠:١٧ - ١٣٩٦/٠٩/١٨غیر خودهمبستگیگزارش
9 | 1
apodisation١٩:٣٦ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥تکنیک تصفیه چشمیگزارش
5 | 0
rethinking١٨:٣٤ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣تفکر دوبارهگزارش
18 | 1